Žiadosti o zmenu / Dodatky

Dodatok k dohode o vyplácaní dôchodku programovým výberom

Dodatok k Zmluve o SDS pre dobrovoľné príspevky sporiteľa

Dodatok k Zmluve o starobnom dôchodkovom sporení – výnos z investovania

Oznámenie zmeny údajov sporiteľa

Žiadosť o zmenu / doplnenie údajov oprávnených osôb

Žiadosť o určenie spôsobu zasielania výpisov z ODÚ

Žiadosť o zmenu dôchodkového fondu od 1.1.2021

účinný od 1.1.2021

Žiadosť o zmenu pomeru sporenia v dôchodkových fondoch

účinný od 1.1.2021