Dôchodkový fond Rešpekt () Pridať do obľúbených

Sporte si na dôchodok
s rešpektom k budúcnosti

Fond, ktorý na ceste k lepšiemu dôchodku z II. piliera rešpektuje environmentálne, sociálne kritériá a kritériá riadenia spoločnosti.

Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 

Aj pri zhodnocovaní vašich úspor na dôchodok dbáte o to, na čom skutočne záleží.

Dôchodkový fond Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (ďalej len „fond Rešpekt“) je unikátny v tom, že zhodnocuje vaše úspory zodpovedne a s rešpektom k trvalo udržateľnej budúcnosti. Zameriava sa na investície, ktoré zohľadňujú environmentálne, sociálne kritériá a kritériá riadenia spoločnosti (ESG kritériá). Ak sa rozhodnete sporiť na dôchodok s fondom Rešpekt, vaše finančné prostriedky investujeme predovšetkým do spoločností, ktoré sú ohľaduplné k životnému prostrediu a dodržiavajú etické princípy podnikania. Ide o tzv. zodpovedné investovanie.

Na ceste k vášmu lepšiemu dôchodku tak pomáhate aj našej planéte. 

Viac informácií

Radi vám poradíme a zodpovieme vaše otázky.

Uzavrieť on-line

 

Investovať zodpovedne nemusí znamenať nižší výnos. Práve naopak.

 • Od roku 2004 fondy zodpovedného investovania (ESG) vykazujú nielen porovnateľné výnosy, ale často fondy nezohľadňujúce ESG kritériá prekonávali.
 • ESG fondy konzistentne vykazovali nižšie riziko poklesu ako to bolo pri fondoch nezohľadňujúcich ESG kritériá.
 • Investície do ESG fondov rýchlo rastú. Hodnota aktív v týchto fondoch bola ku koncu roku 2020 150 miliárd dolárov. Za 5 rokov sa tento objem zväčšil 25-krát.
 • Hodnota akciových investícií v dôchodkovom fonde Rešpekt môže tvoriť až 100 % majetku. Minimálna odporúčaná doba investovania 10 rokov.

Čo je ESG investovanie?

Zodpovedné investovanie je novým trendom vo finančnom svete. Charakterizujú ho predovšetkým tri tematické kritériá, ukryté pod skratkou ESG.

Investičná stratégia, ktorá kladie dôraz na  lepšiu budúcnosť

Pre fondy s udržateľným a zodpovedným investovaním je typický preverovací proces - skríning. Ide o pomerne jednoduchú metódu, pri ktorej sa najprv identifikujú a potom vylúčia tzv. problémové odvetvia. Pozitívny skríning vyberá tie spoločnosti či podielové fondy, ktoré sú kvalitné a dbajú o dodržiavanie environmentálnych kritérií, sociálnych kritérií a kritérií riadenia spoločnosti. Negatívny skríning vylúči spoločnosti, ktoré tieto kritériá ignorujú či nedodržiavajú. Plnenie kritérií zodpovedného podnikania sa vyhodnocuje priebežne. Ak ich niektorá spoločnosť poruší, je vyradená z nášho investičného portfólia.

Princípy investičnej stratégie dôchodkového fondu Rešpekt:

 • orientácia na globálne akciové trhy,
 • zohľadnenie environmentálnych, sociálnych kritérií a kritérií riadenia spoločnosti,
 • aktívny výber cenných papierov (investovanie do individuálnych akcií, zahraničných subjektov kolektívneho investovania a podielových listov),
 • zachovanie rizikového profilu. kde hodnota akciových investícií môže tvoriť až 100 % majetku.

Vaše finančné prostriedky budeme investovať do zodpovedných spoločností, ktoré:

 • pri podnikaní zohľadňujú environmentálne kritériá
 • zohľadňujú uhlíkovú stopu
 • využívajú obnoviteľné zdroje
 • dbajú na pôvod surovín
 • dodržujú bezpečnosť a zdravie pri práci
 • otvorene komunikujú
 • podnikajú transparentne a eticky

Vaše finančné prostriedky nebudeme investovať do spoločností, ktoré:

 • neberú ohľad na environmentálne, sociálne a etické kritéria firemného riadenia
 • nerešpektujú ľudské práva
 • sú spájané s kontroverznou ponukou zbraní
 • sú spájané s jadrovými alebo kontroverznými zbraňami
 • produkujú tabakové výrobky
 • ťažia suroviny z ropných pieskov
 • ťažia uhlie na produkciu elektrickej energie
 • sú spájané s korupciou

Zistite viac o tomto dôchodkovom fonde a jeho výkonnosti.

So sporením v rámci II. piliera je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v správe dôchodkovej spoločnosti nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu.

Okrem  vyššie uvedených bodov pri investovaní v dôchodkovom fonde Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f. sa zaväzujeme k dodržiavaniu ESG kritérií, ktoré vyhodnocujeme na základe pozitívneho a taktiež negatívneho skríningu. Bližšie informácie o vyhodnocovaní ESG kritérií môžete nájsť v štatúte dôchodkového fondu.

V rámci spoločností patriacich do skupiny NN na Slovensku chceme aktívne prispieť k lepšej budúcnosti našej planéty. Aj preto pomáhame urýchliť prechod na nízko uhlíkovú ekonomiku. V rámci medzinárodnej skupiny NN sme sa zaviazali, že do roku 2050 zmeníme naše investičné portfólio na portfólio s nulovými uhlíkovými emisiami. Do budúcnosti smerujeme v súlade s cieľom Parížskej dohody neprekročiť zvýšenie teploty planéty o 1,5 °C.

V NN to so spoločenskou zodpovednosťou myslíme vážne

Čo je to zodpovedné investovanie?

S príchodom nového milénia si čoraz viac ľudí uvedomuje, že každý človek má svoju zodpovednosť a dokáže zohrať nemalú úlohu v boji o lepšiu budúcnosť našej planéty. Uvedomelí spotrebitelia a investori dnes už nehľadia na spoločnosti iba optikou tovaru či ceny služieb, ale aj ich spoločenského prínosu a zodpovedného správania sa.

Vtedy hovoríme, že klient vyhľadáva tzv. spoločensky zodpovedné investovanie – také, ktoré má pozitívny vplyv na spoločnosť, životné prostredie, dodržiavanie ľudských práv či lepšiu budúcnosť našej planéty.

Spoločensky zodpovedné investovanie sa veľmi rýchlo stalo celosvetovým fenoménom. Objem investícii a  zodpovedných investorov prudko rastie. Len počas roku 2020 čisté aktíva európskych ESG fondov dosiahli mieru rastu 37,1 % a zodpovedné investovanie sa veľmi rýchlo udomácnilo i na slovenskom trhu.

Čo robíme v NN na Slovensku?

Minimalizujeme používanie papiera

S pomocou digitálnych služieb sa dlhodobo snažíme redukovať spotrebu papiera na minimum. Naši zamestnanci a  spolupracovníci majú k dispozícii komplexnú zmluvnú agendu v online priestore. Klientov motivujeme k využívaniu online služby WebKlient, ktorá ponúka vždy aktuálny prehľad o zmluvách či nasporených prostriedkoch prostredníctvom osobného online konta, vrátane ročných výpisov.

Separujeme a recyklujeme odpad

V našej slovenskej centrále a viac ako 40 regionálnych obchodných kanceláriách dbáme o separáciu odpadu a  jeho následnú recykláciu. Naše pracoviská sú vybavené separačnými nádobami s pravidelnou údržbou a odvozom. Prostredníctvom Nadácie NN ľuďom podporujeme zmysluplné projekty. Sme si vedomí svojho postavenia a záväzku voči komunite. Preto je cieľom našej Nadácie NN ľuďom pomáhať najmä pri ochrane zdravia, vzdelávania a ľudských práv. Všade tam, kde je pomoc potrebná. Dlhodobo sa venujeme aktivitám zameraným na edukáciu prvej pomoci a zvyšovanie finančnej gramotnosti v našej krajine.

Pomáhame budúcim generáciám

Dlhoročne podporujeme medzinárodný vzdelávací projekt Social Innovation Relay, ktorý na Slovensku zastrešuje nezisková organizácia Junior Achievement. Projekt pomáha učiteľom rozvíjať u žiakov základných a stredných škôl podnikavosť, ekonomické myslenie, finančnú gramotnosť a zručnosti potrebné pre uplatnenie sa na pracovnom trhu, vrátane digitálnych zručností.

Zapájame sa do dobrovoľníckych aktivít

Aktívne sa zúčastňujeme na týždni dobrovoľníctva „Na vašej komunite záleží“, ktorý zastrešuje medzinárodná skupina NN. Do dobrovoľnícky aktivít sa pravidelne zapájajú desiatky našich kolegov, ktorí dobrovoľníckej práci venujú ročne niekoľko stoviek hodín. K nášmu prínosu komunite patrí napríklad darovanie krvi, čistenia lesoparkov a okolia či účasť na charitatívnom behu spojeného s  finančnou zbierkou.

Podporujeme rôznorodosť

Stali sme sa ambasádormi slovenskej Charty diverzity a zaradili sme sa medzi firmy, ktoré podporujú rozmanité pracovné prostredie založené na otvorenosti, férovosti a dôvere. Cieľom Charty diverzity, ako aj celej iniciatívy „Diverzita a inklúzia“, je vyzdvihnúť odlišnosť každého z nás a  zdôrazniť potrebu tolerancie a prístupu bez predsudkov na pracovisku, ako i mimo neho.