Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.


O fonde

Cieľom investičnej stratégie dôchodkového fondu je zhodnotenie vložených prostriedkov v dlhodobom horizonte.
Majetok v tomto dôchodkovom fonde môžu tvoriť peňažné, dlhopisové, akciové investície a obchody určené na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika súvisiaceho s majetkom v dôchodkovom fonde.
Hodnota akciových investícií môže spolu tvoriť najviac 50 % čistej hodnoty majetku tohto fondu. Hodnota dlhopisových a peňažných investícií musí spolu tvoriť najmenej 50 % čistej hodnoty majetku tohto fondu.
Majetok, ktorý nie je zabezpečený voči devízovému riziku, môže tvoriť najviac 50 % čistej hodnoty majetku v tomto dôchodkovom fonde.
Súčet investícií do cenných papierov a certifikátov a do derivátov, ktorých podkladovým nástrojom je rovnaký druh drahého kovu, nesmie tvoriť viac ako 10% čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde, súčet investícií do cenných papierov a certifikátov a do derivátov, ktorých podkladovým nástrojom je akýkoľvek drahý kov, nesmie tvoriť viac ako 20% čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.

Dôchodkový fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú potenciálne vyšší výnos a zároveň sú ochotní akceptovať stredne vysokú mieru rizika poklesu hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.

Poplatky

DSS je podľa zákona oprávnená účtovať si odplatu za správu dôchodkového fondu, odplatu za vedenie osobného dôchodkového účtu a odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde.

Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu nesmie presiahnuť 1 % zo sumy príspevku pripísaného na účet nepriradených platieb pred pripísaním dôchodkových jednotiek na osobný dôchodkový účet sporiteľa.

Odplata za správu dôchodkového fondu za jeden kalendárny rok správy dôchodkového fondu nesmie presiahnuť 0,3 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. DSS je povinná každý pracovný deň určiť pomernú časť odplaty za správu dôchodkového fondu. V ten istý pracovný deň sa zníži o sumu tejto pomernej časti odplaty hodnota majetku v dôchodkovom fonde.

Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde nesmie presiahnuť 10% zo zhodnotenia a určuje sa každý pracovný deň podľa vzorca uvedeného v zákone. DSS nemá právo na odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde, ak suma vypočítaná podľa predchádzajúcej vety má zápornú hodnotu. DSS v deň určenia odplaty zníži hodnotu majetku v dôchodkovom fonde o vypočítanú sumu odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde.

Aktuálna hodnota odplát je uvedená v štatúte dôchodkového fondu.

Majetok vo fonde

Rozloženie investícií, vývoj majetku a dôchodkovej jednotky, výkonnosť fondu vrátane komentáru investičného manažéra nájdete v Mesačnej správe dôchodkového fondu.

Dátum vytvorenia fondu
22.3.2005
Aktuálna hodnota DJ
0,049766 €
Celkový počet DJ
853 192 223,6469
Čistá hodnota majetku fondu
42 459 579,17 €
Hodnoty
fondu k dátumu
16.10.2019

Historický vývoj fondu

Vygeneruj dáta z grafu
Vygeneruj dáta z grafu
Vygeneruj dáta z grafu

Prečo by si fond Harmónia vybral pán Vyvážený

  • Do odchodu do dôchodku má pán Vyvážený ešte relatívne ďaleko, a preto si môže dovoliť krátkodobé výkyvy, u ktorých je veľká šanca, že sa v dlhodobom horizonte obrátia na zisk.
  • Pán Vyvážený považuje určité riziko pri zhodnocovaní jeho majetku za akceptovateľné, ak je tu možnosť vyššieho výnosu.