Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.

Harmónia – Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. - pôvodný NN DSS dôchodkový fond, ktorý zostal zachovaný aj po zlúčení AEGON DSS a NN DSS.

O fonde

Cieľom investičnej stratégie dôchodkového fondu je zhodnotenie vložených prostriedkov v dlhodobom horizonte.
Majetok v dôchodkovom fonde môžu tvoriť peňažné, dlhopisové, akciové investície a obchody určené na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika súvisiaceho s majetkom v dôchodkovom fonde.
V zmysle znenia štatútu dôchodkového fondu môže hodnota akciových investícií tvoriť najviac 50 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a hodnota dlhopisových a peňažných investícií musí spolu tvoriť najmenej 50 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. Majetok v dôchodkovom fonde, ktorý nie je zabezpečený voči devízovému riziku, môže tvoriť najviac 50% čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.

Ak v dôchodkovom fonde poklesne hodnota dôchodkovej jednotky, NN DSS nie je povinná doplniť hodnotu majetku v dôchodkovom fonde z vlastného majetku.

Dôchodkový fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú potenciálne vyšší výnos ako pri dôchodkovom fonde Solid – Dlhopisovom garantovanom d.f. NN DSS a zároveň sú ochotní akceptovať vyššiu mieru rizika.

Poplatky

DSS je podľa zákona oprávnená účtovať si odplatu za správu dôchodkového fondu, odplatu za vedenie osobného dôchodkového účtu a odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde.

Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu je 1 % zo sumy príspevku pripísaného na účet nepriradených platieb pred pripísaním dôchodkových jednotiek na osobný dôchodkový účet sporiteľa.

Odplata za správu dôchodkového fondu za jeden kalendárny rok správy dôchodkového fondu je 0,3 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. DSS je povinná každý pracovný deň určiť pomernú časť odplaty za správu dôchodkového fondu. V ten istý pracovný deň sa zníži o sumu tejto pomernej časti odplaty hodnota majetku v dôchodkovom fonde.

Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde nesmie presiahnuť 10 % zo zhodnotenia a určuje sa každý pracovný deň podľa vzorca uvedeného v zákone. DSS nemá právo na odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde, ak suma vypočítaná podľa predchádzajúcej vety má zápornú hodnotu. DSS v deň určenia odplaty zníži hodnotu majetku v dôchodkovom fonde o vypočítanú sumu odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde.

Aktuálna hodnota odplát je uvedená v štatúte dôchodkového fondu.

Majetok vo fonde

Rozloženie investícií, vývoj majetku a dôchodkovej jednotky, výkonnosť fondu vrátane komentáru investičného manažéra nájdete v Mesačnej správe dôchodkového fondu.

Dátum vytvorenia fondu
22.3.2005
Aktuálna hodnota DJ
0,049499 €
Celkový počet DJ
1 498 970 633,9257
Čistá hodnota majetku fondu
74 196 864,05 €
Hodnoty
fondu k dátumu
26.05.2022

Historický vývoj fondu

Vygeneruj dáta z grafu
Vygeneruj dáta z grafu
Vygeneruj dáta z grafu

Prečo by si fond Harmónia vybral pán Vyvážený

Dokumenty fondu