Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.

Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (pôvodný názov dôchodkového fondu do 21. 11. 2021: Index Euro – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.) 

O fonde

Cieľom investičnej stratégie dôchodkového fondu je zhodnotenie vložených prostriedkov v dlhodobom horizonte.

Dôchodkový fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú potenciálne vyšší výnos a zároveň sú ochotní akceptovať vysokú mieru rizika poklesu hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. Fond investuje predovšetkým do investícií, ktoré presadzujú politiku udržateľného rozvoja, klasifikovaných na základe environmentálnych, sociálnych kritérií a kritérií riadenia spoločnosti.

Majetok v tomto dôchodkovom fonde tvoria predovšetkým akciové investície a v minoritnej miere môžu tvoriť peňažné a dlhopisové investície, investície do drahých kovov. Hodnota akciových investícií môže spolu tvoriť až 100 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. Majetok, ktorý nie je zabezpečený voči devízovému riziku, môže tvoriť najviac 80 % čistej hodnoty majetku v tomto dôchodkovom fonde.

Z pohľadu geografického rozmiestnenia sú investície v tomto dôchodkovom fonde realizované  najmä v Spojených štátoch amerických, krajinách rozvíjajúcich sa trhov ako aj v štátoch Európskej únie.
 
Ak v dôchodkovom fonde poklesne hodnota dôchodkovej jednotky, NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. nie je povinná doplniť hodnotu majetku v dôchodkovom fonde z vlastného majetku.

Poplatky

Dôchodková správcovská spoločnosť (ďalej len „DSS“) je v zmysle platnej legislatívy oprávnená účtovať si odplatu za správu dôchodkového fondu, odplatu za vedenie osobného dôchodkového účtu a odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde.

Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu je 1 % zo sumy príspevku pripísaného na účet nepriradených platieb pred pripísaním dôchodkových jednotiek na osobný dôchodkový účet sporiteľa.

Odplata za správu dôchodkového fondu za jeden kalendárny rok správy dôchodkového fondu je 0,3 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. DSS je povinná každý pracovný deň určiť pomernú časť odplaty za správu dôchodkového fondu. V ten istý pracovný deň sa zníži o sumu tejto pomernej časti odplaty hodnota majetku v dôchodkovom fonde.

Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde nesmie presiahnuť 10 % zo zhodnotenia a určuje sa každý pracovný deň podľa vzorca uvedeného v zmysle platnej legislatívy. DSS nemá právo na odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde, ak suma vypočítaná podľa predchádzajúcej vety má zápornú hodnotu. DSS v deň určenia odplaty zníži hodnotu majetku v dôchodkovom fonde o vypočítanú sumu odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde.

Aktuálna hodnota odplát je uvedená v štatúte dôchodkového fondu.

Majetok vo fonde

Rozloženie investícií, vývoj majetku a dôchodkovej jednotky, výkonnosť fondu vrátane komentáru investičného manažéra nájdete v Mesačnej správe dôchodkového fondu.

Dátum vytvorenia fondu
13.4.2012
Aktuálna hodnota DJ
0,062301 €
Celkový počet DJ
2 481 887 393,5736
Čistá hodnota majetku fondu
154 624 789,43 €
Hodnoty
fondu k dátumu
26.05.2022

 

Historický vývoj fondu

Vygeneruj dáta z grafu
Vygeneruj dáta z grafu
Vygeneruj dáta z grafu

Prečo by si fond Rešpekt vybral pán Odvážny

Dokumenty fondu