Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.

Solid – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. - nástupnícky fond, ktorý vznikol zlúčením dôchodkového fondu SOLID - dlhopisový garantovaný dôchodkový fond AEGON, d.s.s., a.s., s dôchodkovým fondom Tradícia - Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

O fonde

Cieľom investičnej stratégie dôchodkového fondu je zhodnotenie vložených prostriedkov v strednodobom horizonte pri dodržaní podmienky garancie.
Majetok v dôchodkovom fonde môžu tvoriť len peňažné a dlhopisové investície a obchody určené na obmedzenie menového a úrokového rizika. Hodnota dlhopisových investícií môže spolu tvoriť až 100 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. Majetok v dôchodkovom fonde, ktorý nie je zabezpečený voči menového riziku, môže tvoriť najviac 5 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.

Ak v dôchodkovom fonde v sledovanom období definovanom v zákone, ktorým je desať po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, poklesne hodnota dôchodkovej jednotky spôsobom definovaným v zákone, DSS je povinná doplniť hodnotu majetku v dôchodkovom fonde z vlastného majetku podľa príslušných ustanovení zákona.

Dôchodkový fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú nízku mieru rizika.

Poplatky

DSS je podľa zákona oprávnená účtovať si odplatu za správu dôchodkového fondu, odplatu za vedenie osobného dôchodkového účtu a odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde.

Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu je 1 % zo sumy príspevku pripísaného na účet nepriradených platieb pred pripísaním dôchodkových jednotiek na osobný dôchodkový účet sporiteľa.

Odplata za správu dôchodkového fondu za jeden kalendárny rok správy dôchodkového fondu je 0,3 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. DSS je povinná každý pracovný deň určiť pomernú časť odplaty za správu dôchodkového fondu. V ten istý pracovný deň sa zníži o sumu tejto pomernej časti odplaty hodnota majetku v dôchodkovom fonde.

Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde nesmie presiahnuť 10 % zo zhodnotenia a určuje sa každý pracovný deň podľa vzorca uvedeného v zákone. DSS nemá právo na odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde, ak suma vypočítaná podľa predchádzajúcej vety má zápornú hodnotu. DSS v deň určenia odplaty zníži hodnotu majetku v dôchodkovom fonde o vypočítanú sumu odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde.

Aktuálna hodnota odplát je uvedená v štatúte dôchodkového fondu.

Majetok vo fonde

Rozloženie investícií, vývoj majetku a dôchodkovej jednotky, výkonnosť fondu vrátane komentáru investičného manažéra nájdete v Mesačnej správe dôchodkového fondu.

Dátum vytvorenia fondu
22.3.2005
Aktuálna hodnota DJ
0,041494 €
Celkový počet DJ
29 781 311 964,0842
Čistá hodnota majetku fondu
1 235 744 402,02 €
Hodnoty
fondu k dátumu
26.05.2022

Historický vývoj fondu

Vygeneruj dáta z grafu
Vygeneruj dáta z grafu
Vygeneruj dáta z grafu

 

Prečo by si fond Solid vybral pán Opatrný

Dokumenty fondu