Tradícia – Dlhopisový garantovaný d.f.

Úspory klientov, ktoré sa zhodnocovali do 31. 10. 2019 v dôchodkovom fonde Tradícia – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., sa od 1. 11. 2019 zhodnocujú v nástupníckom dôchodkovom fonde Solid – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

O fonde

Cieľom investičnej stratégie dôchodkového fondu bolo zhodnotenie vložených prostriedkov v krátkodobom až strednodobom horizonte. Majetok v dôchodkovom fonde mohli tvoriť len peňažné a dlhopisové investície a obchody určené na obmedzenie devízového a úrokového rizika. Majetok v dôchodkovom fonde, ktorý nebol zabezpečený voči devízovému riziku, mohol tvoriť najviac 5 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. Dôchodkový fond bol určený konzervatívnym sporiteľom.

Archív dokumentov

Stručné informácie

Názov fondu Tradícia – Dlhopisový garantovaný d.f. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Dátum vytvorenia fondu 22. 3. 2005
Dátum zániku fondu 31. 10. 2019
Nástupnícky fond Solid – Dlhopisový garantovaný d.f.
Hodnota DJ (k 31. 10. 2019) 0,0422656 €
Celkový počet DJ (k 31. 10. 2019) 15 378 862 324,409
Čistá hodnota majetku fondu (k 31. 10. 2019) 655 373 864,29 €

Štruktúra fondu podľa investícií (k 31. 10. 2019)

Historický vývoj fondu Tradícia

Vygeneruj dáta z grafu
Vygeneruj dáta z grafu
Vygeneruj dáta z grafu