Investičný barometer

Máte svoje príspevky a majetok v správnom dôchodkovom fonde?

Rozhodnutie, ktorý dôchodkový fond si máte ako sporiteľ zvoliť, musíte urobiť sám. Vyplňte jednoduchý investičný dotazník a zistite, ako investovať vaše príspevky v starobnom dôchodkovom sporení.

Aký je Váš zdroj príjmu? (môžete označiť viac odpovedí)

Čomu dávate prednosť pri zhodnocovaní Vašich finančných prostriedkov?

Aké sú Vaše znalosti a skúsenosti so starobným dôchodkovým sporením (II. pilier)?

Predpokladáte, že do dôchodku pôjdete približne.....

Čo je pre Vás najdôležitejším cieľom pri dlhodobom investovaní?

Do ktorého portfólia by ste boli ochotní investovať?

Vzhľadom na volatilitu (miera kolísania hodnoty aktív) a možné poklesy každého investičného portfólia, ako dlho by ste boli ochotní čakať, kým vaše investície znova nadobudnú stratenú hodnotu?

 • Solid
 • Harmónia
 • Dynamika
 • Rešpekt / Index Global

 

Na základe vyplneného investičného barometra patríte ku konzervatívnym sporiteľom, ktorí nie sú ochotný podstúpiť riziko straty.
NN DSS umožňuje svojim sporiteľom sporiť v dôchodkovom fonde s názvom Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.

Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.

Investičný horizont: 3 až 10 rokov 100% hodnoty majetku fondu tvoria len peňažné a dlhopisové investície a obchody určené na obmedzenie menového a úrokového rizika. V prípade, že vo fonde poklesne hodnota dôchodkovej jednotky, dôchodková správcovská spoločnosť je podľa zákona povinná doplniť hodnotu majetku z  vlastného majetku.

Pre koho je určený

Dôchodkový fond je určený konzervatívnym sporiteľom.

Investičná stratégia

Cieľom investičnej stratégie dôchodkového fondu je zhodnotenie vložených prostriedkov v strednodobom horizonte pri dodržaní podmienky garancie.
Ak v dôchodkovom fonde v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky, DSS je povinná doplniť hodnotu majetku v dôchodkovom fonde z vlastného majetku podľa príslušných ustanovení zákona.
Rozloženie investícií, vývoj majetku a dôchodkovej jednotky, výkonnosť fondu vrátane komentáru investičného manažéra nájdete v Mesačnej správe dôchodkového fondu.

O zmenu fondu môžete požiadať kedykoľvek a bez poplatku.

Stačí:

 1. vyplniť Žiadosť o zmenu dôchodkového fondu,
 2. Poslať nám ju poštou na adresu:

  NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  Jesenského 4/C
  811 02 Bratislava,

O zmenu fondu môžete jednoducho požiadať aj prostredníctvom servisných portálov, alebo na obchodných miestach NN.

Upozornenie: Investičný barometer slúži na určenie rizikového profilu sporiteľa a  vhodného fondu v starobnom dôchodkovom sporení. Vyhodnotenie dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (ďalej ako „NN DSS“) nenesie zodpovednosť za rozhodnutia sporiteľa urobené na základe alebo v  súvislosti s týmto vyhodnotením dotazníka. Rovnako nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu vzniknutú konaním alebo nekonaním sporiteľa, na  základe alebo v súvislosti s vyhodnotením dotazníka. S účasťou na starobnom dôchodkovom sporení je spojené investičné riziko, ktorého miera je závislá od  investičnej stratégie jednotlivého dôchodkového fondu, ktorý NN DSS vytvorila a spravuje.

Doterajší alebo propagovaný výnos nie je zárukou budúceho výnosu.

 

Na základe vyplneného investičného barometra patríte k tým sporiteľom, ktorí majú určité skúsenosti v oblasti investovania. Chápete riziká spojené s investovaním ale pre dosiahnutie zisku nie ste ochotný podstúpiť väčšie riziko straty.
NN DSS umožňuje svojim sporiteľom sporiť v dôchodkovom fonde s názvom Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.

Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.

Investičný horizont: 10 a viac rokov Majetok fondu je investovaný do  dlhopisov a akcií. Celková akciová zložka môže tvoriť 50  % z majetku fondu. Cieľom fondu je mať vyvážený pomer medzi zastúpením akcií a dlhopisov.

Pre koho je určený

Dôchodkový fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú potenciálne vyšší výnos a zároveň sú ochotní akceptovať stredne vysokú mieru rizika poklesu hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.

Investičná stratégia

Cieľom investičnej stratégie dôchodkového fondu je zhodnotenie vložených prostriedkov v dlhodobom horizonte.
Majetok v tomto dôchodkovom fonde môžu tvoriť peňažné, dlhopisové, akciové investície a obchody určené na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika súvisiaceho s majetkom v  dôchodkovom fonde.

Hodnota akciových investícií môže spolu tvoriť najviac 50 % čistej hodnoty majetku tohto fondu. Hodnota dlhopisových a  peňažných investícií musí spolu tvoriť najmenej 50 % čistej hodnoty majetku tohto fondu.  
Rozloženie investícií, vývoj majetku a dôchodkovej jednotky, výkonnosť fondu vrátane komentáru investičného manažéra nájdete v Mesačnej správe dôchodkového fondu.

O zmenu fondu môžete požiadať kedykoľvek a bez poplatku.

Stačí:

 1. vyplniť Žiadosť o zmenu dôchodkového fondu,
 2. Poslať nám ju poštou na adresu:

  NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  Jesenského 4/C
  811 02 Bratislava,

O zmenu fondu môžete jednoducho požiadať aj prostredníctvom servisných portálov, alebo na obchodných miestach NN.

Upozornenie: Investičný barometer slúži na určenie rizikového profilu sporiteľa a  vhodného fondu v starobnom dôchodkovom sporení. Vyhodnotenie dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (ďalej ako „NN DSS“) nenesie zodpovednosť za rozhodnutia sporiteľa urobené na základe alebo v  súvislosti s týmto vyhodnotením dotazníka. Rovnako nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu vzniknutú konaním alebo nekonaním sporiteľa, na  základe alebo v súvislosti s vyhodnotením dotazníka. S účasťou na starobnom dôchodkovom sporení je spojené investičné riziko, ktorého miera je závislá od  investičnej stratégie jednotlivého dôchodkového fondu, ktorý NN DSS vytvorila a spravuje.

Doterajší alebo propagovaný výnos nie je zárukou budúceho výnosu.

 

Na základe vyplneného investičného barometra patríte k tým sporiteľom, ktorí majú skúsenosti v oblasti investovania. Chápete riziká spojené s investovaním a pre dosiahnutie zisku ste ochotný podstúpiť aj určité riziko straty.
NN DSS umožňuje svojim sporiteľom sporiť v dôchodkovom fonde s názvom Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.

Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.

Investičný horizont: 10 a viac rokov
Majetok fondu je investovaný prevažne do akcií, ktorých váha môže tvoriť až 80 % z hodnoty majetku. V porovnaní s fondom Harmónia je tak viac zameraný na vývoj akcií.

Pre koho je určený

Dôchodkový fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú potenciálne vyšší výnos a zároveň sú ochotní akceptovať vysokú mieru rizika poklesu hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.

Investičná stratégia

Cieľom investičnej stratégie dôchodkového fondu je zhodnotenie vložených prostriedkov v dlhodobom horizonte.
Majetok v tomto dôchodkovom fonde môžu tvoriť peňažné, dlhopisové, akciové investície a obchody určené na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika súvisiaceho s majetkom v dôchodkovom fonde.

Hodnota dlhopisových a peňažných investícií môže spolu tvoriť najviac 80 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.
V prípade, že chcete zmierniť riziko straty, môžete fond kombinovať s garantovaným fondom Solid - Dlhopisový garantovaný d.f. (napr.: 20 % úspor vo fonde Solid a 80 % úspor vo fonde Dynamika). Pomer investícii si môžete zvoliť sami.

Rozloženie investícií, vývoj majetku a dôchodkovej jednotky, výkonnosť fondu vrátane komentáru investičného manažéra nájdete v Mesačnej správe dôchodkového fondu.

O zmenu fondu môžete požiadať kedykoľvek a bez poplatku.

Stačí:

 1. vyplniť Žiadosť o zmenu dôchodkového fondu,
 2. Poslať nám ju poštou na adresu:

  NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  Jesenského 4/C
  811 02 Bratislava,

O zmenu fondu môžete jednoducho požiadať aj prostredníctvom servisných portálov, alebo na obchodných miestach NN.

Upozornenie: Investičný barometer slúži na určenie rizikového profilu sporiteľa a vhodného fondu v starobnom dôchodkovom sporení. Vyhodnotenie dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (ďalej ako „NN DSS“) nenesie zodpovednosť za rozhodnutia sporiteľa urobené na základe alebo v súvislosti s týmto vyhodnotením dotazníka. Rovnako nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu vzniknutú konaním alebo nekonaním sporiteľa, na základe alebo v súvislosti s vyhodnotením dotazníka. S účasťou na starobnom dôchodkovom sporení je spojené investičné riziko, ktorého miera je závislá od  investičnej stratégie jednotlivého dôchodkového fondu, ktorý NN DSS vytvorila a spravuje.

Doterajší alebo propagovaný výnos nie je zárukou budúceho výnosu.

 

Na základe vyplneného investičného barometra patríte k tým sporiteľom, ktorí majú skúsenosti v oblasti investovania. Chápete riziká spojené s investovaním a pre dosiahnutie zaujímavého zisku ste ochotný podstúpiť riziko straty. Navyše do dôchodkového veku vám zostáva viac ako 15 rokov.

NN DSS umožňuje svojim sporiteľom sporiť v dvoch dôchodkových fondoch Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG d.f., alebo s podobným rizikovým profilom Index Global - Indexový negarantovaný d.f. Rozhodnutie, ktorý dôchodkový fond si máte ako sporiteľ zvoliť, musíte však urobiť sám.

Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG d.f.

Investičný horizont: 10 a viac rokov
Majetok v dôchodkovom fonde tvoria prevažne akciové investície, ktorých celkový podiel na majetku v dôchodkovom fonde môže dosahovať až 100 %. Súčet dlhopisových a peňažných investícií môže tvoriť od 0 až 25 % z čistej hodnoty majetku dôchodkového fondu.

Pre koho je určený

Dôchodkový fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú potenciálne vyšší výnos a zároveň sú ochotní akceptovať vysokú mieru rizika poklesu hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. Investovanie do tohto fondu je vhodné najmä pre osoby vo veku od 18 do 49 rokov, prípadne ak majú viac ako 15 rokov do dôchodku.

Investičná stratégia

Cieľom investičnej stratégie dôchodkového fondu je zhodnotenie vložených prostriedkov v dlhodobom horizonte. Fond investuje najmä do akciových a dlhopisových investícií, ktoré presadzujú politiku udržateľného rozvoja, klasifikovaných na základe environmentálnych, sociálnych kritérií a kritérií riadenia spoločnosti. Hodnota akciových investícií môže spolu tvoriť až 100 % hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. Majetok, ktorý nie je zabezpečený voči devízovému riziku, môže tvoriť najviac 80 % čistej hodnoty majetku v tomto dôchodkovom fonde. Okrem akciových investícií môžu majetok v dôchodkovom fonde tvoriť aj peňažné investície a finančné deriváty určené na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika súvisiaceho s majetkom v dôchodkovom fonde.

V prípade, že chcete zmierniť riziko straty, môžete fond kombinovať s garantovaným fondom Solid - Dlhopisový garantovaný d.f. (napr.: 20 % úspor vo fonde Solid a 80 % úspor vo fonde Rešpekt). Pomer investícií si môžete zvoliť sami.

Rozloženie investícií, vývoj majetku a dôchodkovej jednotky, výkonnosť fondu vrátane komentáru investičného manažéra nájdete v  Mesačnej správe dôchodkového fondu.

Index Global - Indexový negarantovaný d.f.

Investičný horizont: 10 a viac rokov
Majetok fondu tvoria akciové investície a finančné deriváty naviazané na finančný index MSCI World EUR, ktorý je poskytovaný spoločnosťou Morgan Stanley Capital International a sleduje vývoj akciových trhov vyspelých krajín sveta.

Pre koho je určený

Dôchodkový fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú potenciálne vyšší výnos a zároveň sú ochotní akceptovať vyššiu mieru rizika spojenú s kopírovaním zloženia finančného indexu.

Investičná stratégia

Cieľom investičnej stratégie dôchodkového fondu je zhodnotenie vložených prostriedkov v dlhodobom horizonte. Investičná stratégia je vykonávaná pasívne prostredníctvom kopírovania zloženia finančného indexu MSCI World EUR a je napĺňaná najmä investovaním do cenných papierov naviazaných na tento index. Index MSCI World EUR sleduje vývoj akciových trhov vyspelých krajín, akými sú napríklad Spojené štáty americké, Japonsko, Veľká Británia, Francúzsko, Kanada, Nemecko, Taliansko, Švajčiarsko, Holandsko, Nórsko, Španielsko, Izrael, Hong Kong, Austrália alebo Singapur. Bližšie informácie o akciovom indexe MSCI World EUR sú k dispozícií na webovom sídle www.msci.com. V systéme Bloomberg je index zaradený so skratkou MSERWI.
V prípade, že chcete zmierniť riziko straty, môžete fond kombinovať s garantovaným fondom Solid - Dlhopisový garantovaný d.f. (napr.: 20 % úspor vo fonde Solid a 80 % úspor vo fonde Index Global). Pomer investícií si môžete zvoliť sami.
Rozloženie investícií, vývoj majetku a dôchodkovej jednotky, výkonnosť fondu vrátane komentáru investičného manažéra nájdete v Mesačnej správe dôchodkového fondu.

O zmenu fondu môžete požiadať kedykoľvek a bez poplatku.

Stačí:

 1. vyplniť Žiadosť o zmenu dôchodkového fondu,
 2. Poslať nám ju poštou na adresu:

  NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  Jesenského 4/C
  811 02 Bratislava,

O zmenu fondu môžete jednoducho požiadať aj prostredníctvom servisných portálov, alebo na obchodných miestach NN.

Upozornenie: Investičný barometer slúži na určenie rizikového profilu sporiteľa a vhodného fondu v starobnom dôchodkovom sporení. Vyhodnotenie dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (ďalej ako „NN DSS“) nenesie zodpovednosť za rozhodnutia sporiteľa urobené na základe alebo v súvislosti s týmto vyhodnotením dotazníka. Rovnako nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu vzniknutú konaním alebo nekonaním sporiteľa, na základe alebo v súvislosti s vyhodnotením dotazníka. S účasťou na starobnom dôchodkovom sporení je spojené investičné riziko, ktorého miera je závislá od  investičnej stratégie jednotlivého dôchodkového fondu, ktorý NN DSS vytvorila a spravuje.

Doterajší alebo propagovaný výnos nie je zárukou budúceho výnosu.