Investičný barometer

Máte svoje príspevky a majetok v správnom dôchodkovom fonde?

Rozhodnutie, ktorý dôchodkový fond si máte ako sporiteľ zvoliť, musíte urobiť sám. Vyplňte jednoduchý investičný dotazník a zistite, ako investovať vaše príspevky v starobnom dôchodkovom sporení.

Čo sa týka investovania, aké sú Vaše vedomosti a skúsenosti?

Čomu dávate prednosť pri ukladaní svojich finančných prostriedkov?

Pri plánovaní Vašej investície je dôležité si uvedomiť vzťah medzi výnosom a rizikom. Ktoré z nasledujúcich tvrdení najlepšie vystihuje Váš názor?

V prípade zhoršenej ekonomickej situácie môže nastať pokles hodnoty investícií. Ako by ste reagovali, pokiaľ by sa hodnota Vašej investície v priebehu troch rokov znížila o 30 % napríklad z 5 000 € na 3 500 € ?

Predpokladajme, že zhodnotenie Vašej investicie je nižšie, ako ste očakávali. Bol by to pre Vás problém?

Predpokladáte, že do dôchodku pôjdete približne...

 • Tradícia
 • Harmónia
 • Dynamika
 • Index

 

Na základe vyplneného investičného barometra patríte ku konzervatívnym sporiteľom, ktorí nie sú ochotný podstúpiť riziko straty.
NN DSS umožňuje svojim sporiteľom sporiť v dôchodkovom fonde s názvom Tradícia - Dlhopisový garantovaný d.f.

Tradícia - Dlhopisový garantovaný d.f.

Investičný horizont: 3 až 10 rokov 100% hodnoty majetku fondu tvoria dlhopisy. V prípade, že vo fonde poklesne hodnota dôchodkovej jednotky, dôchodková správcovská spoločnosť je podľa zákona povinná doplniť hodnotu majetku z  vlastného majetku.

Pre koho je určený

Dôchodkový fond je určený konzervatívnym sporiteľom.

Investičná stratégia

Cieľom investičnej stratégie dôchodkového fondu je zhodnotenie vložených prostriedkov v krátkodobom až strednodobom horizonte.
Ak v dôchodkovom fonde v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky, DSS je povinná doplniť hodnotu majetku v dôchodkovom fonde z vlastného majetku podľa príslušných ustanovení zákona.
Rozloženie investícií, vývoj majetku a dôchodkovej jednotky, výkonnosť fondu vrátane komentáru investičného manažéra nájdete v Mesačnej správe dôchodkového fondu.

O zmenu fondu môžete požiadať kedykoľvek a bez poplatku.

Stačí:

 1. vyplniť Žiadosť o zmenu dôchodkového fondu,
 2. Poslať nám ju poštou na adresu:

  NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  Jesenského 4/C
  811 02 Bratislava,
  Bratislava

Upozornenie: Investičný barometer slúži na určenie rizikového profilu sporiteľa a  vhodného fondu v starobnom dôchodkovom sporení. Vyhodnotenie dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (ďalej ako „NN DSS“) nenesie zodpovednosť za rozhodnutia sporiteľa urobené na základe alebo v  súvislosti s týmto vyhodnotením dotazníka. Rovnako nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu vzniknutú konaním alebo nekonaním sporiteľa, na  základe alebo v súvislosti s vyhodnotením dotazníka. S účasťou na starobnom dôchodkovom sporení je spojené investičné riziko, ktorého miera je závislá od  investičnej stratégie jednotlivého dôchodkového fondu, ktorý NN DSS vytvorila a spravuje.

Doterajší alebo propagovaný výnos nie je zárukou budúceho výnosu.

 

Na základe vyplneného investičného barometra patríte k tým sporiteľom, ktorí majú určité skúsenosti v oblasti investovania. Chápete riziká spojené s investovaním ale pre dosiahnutie zisku nie ste ochotný podstúpiť väčšie riziko straty.
NN DSS umožňuje svojim sporiteľom sporiť v dôchodkovom fonde s názvom Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.

Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.

Investičný horizont: 10 a viac rokov Majetok fondu je investovaný do  dlhopisov a akcií. Celková akciová zložka môže tvoriť 50  % z majetku fondu. Cieľom fondu je mať vyvážený pomer medzi zastúpením akcií a dlhopisov.

Pre koho je určený

Dôchodkový fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú potenciálne vyšší výnos a zároveň sú ochotní akceptovať stredne vysokú mieru rizika poklesu hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.

Investičná stratégia

Cieľom investičnej stratégie dôchodkového fondu je zhodnotenie vložených prostriedkov v dlhodobom horizonte.
Majetok v tomto dôchodkovom fonde môžu tvoriť peňažné, dlhopisové, akciové investície a obchody určené na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika súvisiaceho s majetkom v  dôchodkovom fonde.

Hodnota akciových investícií môže spolu tvoriť najviac 50 % čistej hodnoty majetku tohto fondu. Hodnota dlhopisových a  peňažných investícií musí spolu tvoriť najmenej 50 % čistej hodnoty majetku tohto fondu.  
Rozloženie investícií, vývoj majetku a dôchodkovej jednotky, výkonnosť fondu vrátane komentáru investičného manažéra nájdete v Mesačnej správe dôchodkového fondu.

O zmenu fondu môžete požiadať kedykoľvek a bez poplatku.

Stačí:

 1. vyplniť Žiadosť o zmenu dôchodkového fondu,
 2. Poslať nám ju poštou na adresu:

  NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  Jesenského 4/C
  811 02 Bratislava,
  Bratislava

Upozornenie: Investičný barometer slúži na určenie rizikového profilu sporiteľa a  vhodného fondu v starobnom dôchodkovom sporení. Vyhodnotenie dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (ďalej ako „NN DSS“) nenesie zodpovednosť za rozhodnutia sporiteľa urobené na základe alebo v  súvislosti s týmto vyhodnotením dotazníka. Rovnako nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu vzniknutú konaním alebo nekonaním sporiteľa, na  základe alebo v súvislosti s vyhodnotením dotazníka. S účasťou na starobnom dôchodkovom sporení je spojené investičné riziko, ktorého miera je závislá od  investičnej stratégie jednotlivého dôchodkového fondu, ktorý NN DSS vytvorila a spravuje.

Doterajší alebo propagovaný výnos nie je zárukou budúceho výnosu.

 

Na základe vyplneného investičného barometra patríte k tým sporiteľom, ktorí majú skúsenosti v oblasti investovania. Chápete riziká spojené s investovaním a pre dosiahnutie zisku ste ochotný podstúpiť aj určité riziko straty.
NN DSS umožňuje svojim sporiteľom sporiť v dôchodkovom fonde s názvom Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.

Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.

Investičný horizont: 10 a viac rokov
Majetok fondu je investovaný prevažne do akcií, ktorých váha môže tvoriť až 80 % z hodnoty majetku. V porovnaní s fondom Harmónia je tak viac zameraný na vývoj akcií.

Pre koho je určený

Dôchodkový fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú potenciálne vyšší výnos a zároveň sú ochotní akceptovať vysokú mieru rizika poklesu hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.

Investičná stratégia

Cieľom investičnej stratégie dôchodkového fondu je zhodnotenie vložených prostriedkov v dlhodobom horizonte.
Majetok v tomto dôchodkovom fonde môžu tvoriť peňažné, dlhopisové, akciové investície a obchody určené na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika súvisiaceho s majetkom v dôchodkovom fonde.

Hodnota dlhopisových a peňažných investícií môže spolu tvoriť najviac 80 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.
V prípade, že chcete zmierniť riziko straty, môžete fond kombinovať s garantovaným fondom Tradícia - Dlhopisový garantovaný d.f. (napr.: 20 % úspor vo fonde Tradícia a 80 % úspor vo fonde Dynamika). Pomer investícii si môžete zvoliť sami.

Rozloženie investícií, vývoj majetku a dôchodkovej jednotky, výkonnosť fondu vrátane komentáru investičného manažéra nájdete v Mesačnej správe dôchodkového fondu.

O zmenu fondu môžete požiadať kedykoľvek a bez poplatku.

Stačí:

 1. vyplniť Žiadosť o zmenu dôchodkového fondu,
 2. Poslať nám ju poštou na adresu:

  NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  Jesenského 4/C
  811 02 Bratislava,
  Bratislava

Upozornenie: Investičný barometer slúži na určenie rizikového profilu sporiteľa a vhodného fondu v starobnom dôchodkovom sporení. Vyhodnotenie dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (ďalej ako „NN DSS“) nenesie zodpovednosť za rozhodnutia sporiteľa urobené na základe alebo v súvislosti s týmto vyhodnotením dotazníka. Rovnako nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu vzniknutú konaním alebo nekonaním sporiteľa, na základe alebo v súvislosti s vyhodnotením dotazníka. S účasťou na starobnom dôchodkovom sporení je spojené investičné riziko, ktorého miera je závislá od  investičnej stratégie jednotlivého dôchodkového fondu, ktorý NN DSS vytvorila a spravuje.

Doterajší alebo propagovaný výnos nie je zárukou budúceho výnosu.

 

Na základe vyplneného investičného barometra patríte k tým sporiteľom, ktorí majú skúsenosti v oblasti investovania. Chápete riziká spojené s investovaním a pre dosiahnutie zaujímavého zisku ste ochotný podstúpiť riziko straty. Navyše do dôchodkového veku vám zostáva viac ako 15 rokov.

NN DSS umožňuje svojim sporiteľom sporiť v dôchodkovom fonde s názvom Index - Indexový negarantovaný d.f.

Index - Indexový negarantovaný d.f.

Investičný horizont: 10 a viac rokov
Majetok fondu tvoria výlučne akciové investície v podobe 50tich verejne obchodovaných spoločností s najväčšou trhovou kapitalizáciou v Eurozóne, ktoré sú súčasťou akciového indexu EURO STOXX 50.

Pre koho je určený

Dôchodkový fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú potenciálne vyšší výnos a zároveň sú ochotní akceptovať vyššiu mieru rizika spojenú s kopírovaním zloženia finančného indexu.

Investičná stratégia

Cieľom investičnej stratégie dôchodkového fondu je kopírovanie zloženia finančného indexu EURO STOXX 50 tak, aby výkonnosť dôchodkového fondu približne zodpovedala výkonnosti uvedeného finančného indexu. EURO STOXX 50 (Euro Stoxx 50 TR Net), skrátené označenie SX5T, predstavuje akciový index zložený z akcií 50 verejne obchodovaných spoločností s najväčšou trhovou kapitalizáciou v Eurozóne.
Aktuálne informácie o zložení a vývoji indexu je možné nájsť na internetovej stránke poskytovateľa indexu: www.stoxx.com.
Investičná stratégia je napĺňaná najmä investovaním do cenných papierov, ktorých hodnota je naviazaná na hodnotu uvedeného finančného indexu.
V prípade, že chcete zmierniť riziko straty, môžete fond kombinovať s garantovaným fondom Tradícia - Dlhopisový garantovaný d.f. (napr.: 20 % úspor vo fonde Tradícia a 80 % úspor vo fonde Index). Pomer investícií si môžete zvoliť sami.
Rozloženie investícií, vývoj majetku a dôchodkovej jednotky, výkonnosť fondu vrátane komentáru investičného manažéra nájdete v Mesačnej správe dôchodkového fondu.

O zmenu fondu môžete požiadať kedykoľvek a bez poplatku.

Stačí:

 1. vyplniť Žiadosť o zmenu dôchodkového fondu,
 2. Poslať nám ju poštou na adresu:

  NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  Jesenského 4/C
  811 02 Bratislava,
  Bratislava

Upozornenie: Investičný barometer slúži na určenie rizikového profilu sporiteľa a vhodného fondu v starobnom dôchodkovom sporení. Vyhodnotenie dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (ďalej ako „NN DSS“) nenesie zodpovednosť za rozhodnutia sporiteľa urobené na základe alebo v súvislosti s týmto vyhodnotením dotazníka. Rovnako nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu vzniknutú konaním alebo nekonaním sporiteľa, na základe alebo v súvislosti s vyhodnotením dotazníka. S účasťou na starobnom dôchodkovom sporení je spojené investičné riziko, ktorého miera je závislá od  investičnej stratégie jednotlivého dôchodkového fondu, ktorý NN DSS vytvorila a spravuje.

Doterajší alebo propagovaný výnos nie je zárukou budúceho výnosu.