Bankové spojenie

Bankové spojenie pre platby dobrovoľných príspevkov na osobný dôchodkový účet sporiteľa

Pri uhrádzaní dobrovoľných príspevkov používajte, prosím, vždy číslo účtu a ostatné identifikačné údaje uvedené v zmluve o SDS. Uhrádzanie dobrovoľných príspevkov si môžete dohodnúť už v zmluve o SDS alebo podpísaním Dodatku k zmluve o SDS – dobrovoľné príspevky.

 

Bežný účet nepriradených platieb vedený u depozitára SLSP:

IBAN: SK91 0900 0000 0055 2080 5454
SWIFT (BIC) kód: GIBASKBX

Variabilný symbol:

Vlastný príkaz na úhradu VS = číslo zmluvy o SDS sporiteľa

Prostredníctvom svojho zamestnávateľa:

  • hromadné platby: VS = IČO zamestnávateľa + rozpis k uhradenej platbe
  • platby za jedného zamestnanca: VS = číslo zmluvy / RČ bez lomítka

Konštantný symbol: 3558

Špecifický symbol: rodné číslo sporiteľa bez lomítka

V prípade, že bude dobrovoľný príspevok postúpený na bežný účet pre nepriradené platby skôr ako bude v spoločnosti zaevidovaná zmluva o SDS sporiteľa,  bude  príspevok vrátený bez zbytočného odkladu na účet, z ktorého bol poukázaný. Ak nie je do spoločnosti do 60 dní od pripísania dobrovoľného príspevku doručený Dodatok k zmluve o SDS pre uhrádzanie dobrovoľných príspevkov, príspevok bude vrátený bez zbytočného odkladu na účet, z ktorého bol poukázaný.

Ďalšie informácie k uhrádzaniu dobrovoľných príspevkov nájdete tu: Starobné dôchodkové sporenie - Na vás záleží (nn.sk)