Archív Stanov a informácií o rozhodnutiach z valných zhromaždení AEGON, d.s.s., a.s., zanikajúcej zlúčením k 1. 11. 2019

 

Stanovy spoločnosti

 

Valné zhromaždenia

Mimoriadne valné zhromaždenie - 6. 9. 2019

Dátum konania mimoriadneho valného zhromaždenia:
06.09.2019

Druh valného zhromaždenia:
Mimoriadne valné zhromaždenie

Miesto konania mimoriadneho valného zhromaždenia:
Sídlo jediného akcionára – Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava

Program rokovania valného zhromaždenia:

 1. Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia
 2. Oboznámenie sa jediného akcionára s Rozhodnutím Národnej banky Slovenska, v zmysle ktorého Národná banka Slovenska v súlade s ustanovením § 52 ods. 1 písm. d) zákona o starobnom dôchodkovom sporení v platnom znení, udelila predchádzajúci súhlas so zrušením Spoločnosti a jej zánikom zlúčením so spoločnosťou NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., so sídlom Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 902 981, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3434/B (ďalej len „NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.“) pri súčasnom prechode správy dôchodkových fondov ako aj práv a povinností plynúcich zo starobného dôchodkového sporenia voči sporiteľom, Vyjadrením dozornej rady Spoločnosti o zamýšľanom zlúčení Spoločnosti so spoločnosťou NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. a ďalšou dokumentáciou súvisiacou so zlúčením spoločností a ich vzatie na vedomie
 3. Schválenie zrušenia Spoločnosti bez likvidácie a jej zániku zlúčením so spoločnosťou NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
 4. Schválenie návrhu zmluvy o zlúčení medzi Spoločnosťou a spoločnosťou NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Valné zhromaždenie - 15. 5. 2019

Dátum konania riadneho valného zhromaždenia:
15. 5. 2019

Druh valného zhromaždenia:
Riadne valné zhromaždenie

Miesto konania riadneho valného zhromaždenia:
Sídlo jediného akcionára – Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava

Program rokovania valného zhromaždenia:

 1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia
 2. Schválenie individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2018 a riadnych individuálnych účtovných závierok dôchodkových fondov, ktoré spoločnosť vytvorila a spravuje za rok 2018 (VITAL – akciový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s.; SOLID – dlhopisový garantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s.; INDEX – indexový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s.)
 3. Rozhodnutie o rozdelení čistého zisku spoločnosti vykázaného za rok 2018
 4. Určenie rozhodujúceho dňa na uplatnenie práva akcionára na celkovú dividendu, určenie spôsobu a miesta výplaty celkovej dividendy
 5. Voľba nového člena dozornej rady spoločnosti a schválenie zmluvy o výkone funkcie
 6. Schválenie externého audítora na finančný rok 2019
 7. Schválenie výročnej správy Spoločnosti za rok 2018
 8. Schválenie zmeny stanov Spoločnosti
 9. Záver riadneho valného zhromaždenia

Mimoriadne valné zhromaždenie - 22. 1. 2019

Dátum konania mimoriadneho valného zhromaždenia:
22. 1. 2019

Druh valného zhromaždenia:
Mimoriadne valné zhromaždenie

Miesto konania mimoriadneho valného zhromaždenia:
Sídlo spoločnosti NN Životná poisťovňa, a.s. – Jesenské 4/C, 811 02 Bratislava

Program rokovania valného zhromaždenia:

 1. Schválenie zmeny stanov Spoločnosti

Mimoriadne valné zhromaždenie - 8. 1. 2019

Dátum konania mimoriadneho valného zhromaždenia:
8. 1. 2019

Druh valného zhromaždenia:
Mimoriadne valné zhromaždenie

Miesto konania mimoriadneho valného zhromaždenia:
Sídlo spoločnosti – Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava

Program rokovania valného zhromaždenia:

 1. Vzatie na vedomie vzdaní sa funkcie členov dozornej rady spoločnosti;
 2. Vymenovanie členov dozornej rady spoločnosti;
 3. Vymenovanie predsedu dozornej rady spoločnosti;
 4. Schválenie zmlúv o výkone funkcie členov dozornej rady;
 5. Záver.

Valné zhromaždenie - 18. 6. 2018

Dátum konania riadneho valného zhromaždenia:
18. 6. 2018

Druh valného zhromaždenia:
Riadne valné zhromaždenie

Miesto konania riadneho valného zhromaždenia:
Notársky úrad JUDr. Jarmily Kováčovej, Gajova 13, 811 09 Bratislava

Program rokovania valného zhromaždenia:

 1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia
 2. Schválenie individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2017 a riadnych individuálnych účtovných závierok dôchodkových fondov, ktoré spoločnosť vytvorila a spravuje za rok 2017 (VITAL – akciový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s.; SOLID – dlhopisový garantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s.; INDEX – indexový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s.)
 3. Rozhodnutie o rozdelení čistého zisku spoločnosti vykázaného za rok 2017
 4. Určenie rozhodujúceho dňa na uplatnenie práva akcionára na celkovú dividendu, určenie spôsobu a miesta výplaty celkovej dividendy
 5. 5. Vzatie na vedomie vzniku funkčných období členov dozornej rady spoločnosti
 6. Schválenie externého audítora na finančný rok 2018
 7. Schválenie výročnej správy Spoločnosti za rok 2017
 8. Schválenie zmeny stanov Spoločnosti
 9. Záver riadneho valného zhromaždenia

Mimoriadne valné zhromaždenie - 28. 8. 2017

Dátum konania mimoriadneho valného zhromaždenia:
28. 8. 2017

Druh valného zhromaždenia:
Mimoriadne valné zhromaždenie

Miesto konania mimoriadneho valného zhromaždenia:
Notársky úrad JUDr. Jarmily Kováčovej, Gajova 13, 811 09 Bratislava

Program rokovania valného zhromaždenia:

 1. Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia
 2. Odvolanie pána Pétera Máhiga z funkcie člena dozornej rady spoločnosti s odloženou účinnosťou
 3. Voľba pána Gyula Horvátha za člena dozornej rady spoločnosti s odloženou účinnosťou
 4. Záver mimoriadneho valného zhromaždenia

Valné zhromaždenie - 19. 6. 2017

Dátum konania riadneho valného zhromaždenia:
19. 6. 2017

Druh valného zhromaždenia:
Riadne valné zhromaždenie

Miesto konania riadneho valného zhromaždenia:
Notársky úrad JUDr. Jarmily Kováčovej, Gajova 13, 811 09 Bratislava

Program rokovania valného zhromaždenia:

 1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia
 2. Schválenie individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2016 a riadnych individuálnych účtovných závierok dôchodkových fondov, ktoré spoločnosť vytvorila a spravuje za rok 2016 (VITAL – akciový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s.; SOLID – dlhopisový garantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s.; INDEX – indexový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s.)
 3. Rozhodnutie o rozdelení čistého zisku spoločnosti vykázaného za rok 2016
 4. Určenie rozhodujúceho dňa na uplatnenie práva akcionára na celkovú dividendu, určenie spôsobu a miesta výplaty celkovej dividendy
 5. Odloženie prerokovania a schválenia navrhovaných bodov programu
 6. Odvolanie Ing. Jiřího Schnellera z funkcie člena dozornej rady spoločnosti
 7. Odvolanie pani Eszter Horpácsy z funkcie člena dozornej rady spoločnosti
 8. Odvolanie pána Pétera Máhiga z funkcie predsedu dozornej rady spoločnosti s tým, že naďalej zostáva vo funkcií člena dozornej rady spoločnosti
 9. Voľba pána Pétera Kadocsu za člena dozornej rady spoločnosti a jeho určenie za predsedu dozornej rady spoločnosti
 10. Voľba pána Marcela Mikolášika za člena dozornej rady spoločnosti
 11. Schválenie externého audítora na finančný rok 2017
 12. Schválenie výročnej správy Spoločnosti za rok 2016
 13. Schválenie zmeny stanov Spoločnosti 
 14. Záver riadneho valného zhromaždenia

Valné zhromaždenie - 15. 6. 2016

Dátum konania riadneho valného zhromaždenia:
15. 6. 2016

Druh valného zhromaždenia:
Riadne valné zhromaždenie

Miesto konania riadneho valného zhromaždenia:
Notársky úrad JUDr. Jarmily Kováčovej, Gajova 13, 811 09 Bratislava

Program rokovania riadneho valného zhromaždenia:

 1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia
 2. Schválenie individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2015 a riadnych individuálnych účtovných závierok dôchodkových fondov, ktoré Spoločnosť vytvorila a spravuje za rok 2015 (VITAL – akciový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s.; SOLID – dlhopisový garantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s.; INDEX – indexový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s.)
 3. Rozhodnutie o rozdelení Čistého zisku Spoločnosti vykázaného za rok 2015
 4. Určenie rozhodujúceho dňa na uplatnenie práva akcionára na Celkovú dividendu, určenie spôsobu a miesta výplaty Celkovej dividendy
 5. Schválenie externého audítora na finančný rok 2016
 6. Schválenie výročnej správy Spoločnosti za rok 2015
 7. Schválenie zmeny stanov Spoločnosti s účinnosťou ku dňu 17.6.2016
 8. Záver riadneho valného zhromaždenia

Valné zhromaždenie - 8. 6. 2015

Dátum konania riadneho valného zhromaždenia:
8. 6. 2015

Druh valného zhromaždenia:
Riadne valné zhromaždenie

Miesto konania riadneho valného zhromaždenia:
Notársky úrad JUDr. Jarmily Kováčovej, Gajova 13, 811 09 Bratislava

Program rokovania valného zhromaždenia:

 1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia;
 2. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2014 a riadnych individuálnych účtovných závierok dôchodkových fondov, ktoré Spoločnosť vytvorila a spravuje za rok 2014 (VITAL - akciový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s.; SOLID – dlhopisový garantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s.; INDEX - indexový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s.);
 3. Doplnenie rezervného fondu Spoločnosti;
 4. Rozhodnutie o rozdelení zisku vykázaného za rok 2014 zníženého o povinný príspevok do rezervného fondu Spoločnosti;
 5. Rozhodnutie o rozdelení nerozdeleného zisku Spoločnosti z minulých období;
 6. Určenie rozhodujúceho dňa na uplatnenie práva akcionára na Celkovú dividendu a Celkovú akumulovanú dividendu, určenie spôsobu a miesta výplaty Celkovej dividendy a Celkovej akumulovanej dividendy;
 7. Schválenie externého audítora Spoločnosti na finančný rok 2015;
 8. Schválenie výročnej správy Spoločnosti za rok 2014;
 9. Schválenie zmien stanov Spoločnosti s účinnosťou ku dňu 08.06.2015;
 10. Záver

Valné zhromaždenie - 8. 12. 2014

Dátum konania mimoriadneho valného zhromaždenia:
8. 12. 2014

Druh valného zhromaždenia:
Mimoriadne valné zhromaždenie

Miesto konania mimoriadneho valného zhromaždenia:
Notársky úrad JUDr. Jarmily Kováčovej, Gajova 13, 811 09 Bratislava

Program rokovania valného zhromaždenia:

 1. Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia
 2. Rozhodnutie o znížení základného imania Spoločnosti;
 3. Rozhodnutie o zmene stanov Spoločnosti;
 4. Záver

Valné zhromaždenie - 23. 6. 2014

Dátum konania riadneho valného zhromaždenia: 
23. 6. 2014
Druh valného zhromaždenia: 
Riadne valné zhromaždenie

Miesto konania riadneho valného zhromaždenia: 
Notársky úrad JUDr. Jarmily Kováčovej, Gajova 13, 811 09 Bratislava

Program rokovania valného zhromaždenia:

 1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia;
 2. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013 a riadnych individuálnych účtovných závierok dôchodkových fondov, ktoré Spoločnosť vytvorila a spravuje za rok 2013 (BALANS - zmiešaný negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s.; VITAL - akciový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s.; SOLID – dlhopisový garantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s.; INDEX - indexový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s., pričom riadna individuálna účtovná závierka za rok 2013 dôchodkového fondu BALANS - zmiešaný negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s. bola vypracovaná aj ako mimoriadna účtovná závierka z dôvodu zlúčenia dôchodkového fondu BALANS - zmiešaný negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s, a.s. ako zanikajúceho fondu a dôchodkového fondu VITAL - akciový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s. ako nástupníckeho fondu);
 3. Doplnenie rezervného fondu Spoločnosti;
 4. Rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2013 zníženého o povinný príspevok do rezervného fondu Spoločnosti;
 5. Určenie rozhodujúceho dňa na uplatnenie práva akcionára na dividendu, určenie spôsobu a miesta výplaty dividendy;
 6. Znovuzvolenie pani Eszter Horpácsy za člena dozornej rady Spoločnosti;
 7. Odvolanie pána Pétera Kadocsu z funkcie člena dozornej rady Spoločnosti z dôvodu uplynutia funkčného obdobia;
 8. Rozhodnutie o zvolení pána Ing. Jiřího Schnellera za člena dozornej rady Spoločnosti;
 9. Schválenie externého audítora Spoločnosti na účtovný rok 2014;
 10. Prerokovanie a schválenie výročnej správy Spoločnosti za rok 2013,
 11. Zmena stanov Spoločnosti;
 12. Záver.

Valné zhromaždenie - 28. 6. 2013

Dátum konania riadneho valného zhromaždenia: 
28. 6. 2013

Druh valného zhromaždenia: 
Riadne valné zhromaždenie

Miesto konania riadneho valného zhromaždenia: 
Notársky úrad JUDr. Jarmily Kováčovej, Gajova 13, 811 09 Bratislava

Program rokovania valného zhromaždenia:

 1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia
 2. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2012 a riadnych individuálnych účtovných závierok dôchodkových fondov, ktoré Spoločnosť vytvorila a spravuje za rok 2012 (BALANS - zmiešaný negarantovaný d.f. AEGON, d.s.s., a.s.; VITAL - akciový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s.; SOLID – dlhopisový garantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s.; INDEX - indexový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s );
 3. Schválenie výročnej správy Spoločnosti za rok 2012;
 4. Doplnenie rezervného fondu Spoločnosti;
 5. Rozhodnutie o úhrade zvyšnej časti straty minulých období z čistého zisku vykázaného za rok 2012 zníženého o povinný príspevok do Rezervného fondu Spoločnosti a o dividendy;
 6. Schválenie návrhu na rozdelenie zisku vykázaného za rok 2012;
 7. Určenie rozhodujúceho dňa na uplatnenie práva akcionára na dividendu, určenie spôsobu a miesta výplaty dividendy;
 8. Znovuzvolenie p. Pétera Máhiga za predsedu dozornej rady Spoločnosti;
 9. Zmena stanov Spoločnosti;
 10. Záver.

Valné zhromaždenie - 14. 12. 2012

Termín konania riadneho valného zhromaždenia: 
14. 12. 2012

Druh valného zhromaždenia: 
Mimoriadne valné zhromaždenie

Miesto konania riadneho valného zhromaždenia: 
Notársky úrad JUDr. Jarmily Kováčovej, Gajova 13, 811 09 Bratislava

Program rokovania valného zhromaždenia:

 1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia
 2. Schválenie úhrady strát z minulých období z finančných zdrojov ostatných kapitálových fondov podľa článku VII bod 2 písm. (d) Stanov Spoločnosti (§ 187 odsek (1) písm. (e) Obchodného zákonníka);
 3. Rozhodnutie o znížení základného imania formou zníženia menovitej hodnoty akcií výlučne za účelom krytia strát z minulých období, ktoré Spoločnosť vykazuje podľa článku VII bod 2 písm. (b) Stanov Spoločnosti (§187 odsek (1) písm. (b) v nadväznosti na § 215a Obchodného zákonníka),
 4. Rozhodnutie o zmene Stanov Spoločnosti,
 5. Záver

Valné zhromaždenie - 20. 6. 2012

Termín konania riadneho valného zhromaždenia: 
20. 6. 2012

Druh valného zhromaždenia:
Riadne valné zhromaždenie

Miesto konania riadneho valného zhromaždenia: 
Notársky úrad JUDr. Jarmily Kováčovej, Gajova 13, 811 09 Bratislava

Program rokovania valného zhromaždenia:

 1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia
 2. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2011 a riadnych individuálnych účtovných závierok dôchodkových fondov, ktoré Spoločnosť vytvorila a spravuje za rok 2011 (BALANS - vyvážený (po novom zmiešaný) d.f. AEGON, d.s.s., a.s.; VITAL - rastový (po novom akciový) d.f., AEGON, d.s.s., a.s; SOLID – konzervatívny (po novom dlhopisový) d.f., AEGON, d.s.s., a.s.);
 3. Schválenie návrhu na rozdelenie zisku, povinný príspevok do rezervného fondu Spoločnosti a úhrada straty minulých období,
 4. Prerokovanie výročnej správy za rok 2011,
 5. Zmena predmetu podnikania Spoločnosti,
 6. Zmena stanov Spoločnosti,
 7. Záver

Valné zhromaždenie - 20. 6. 2011

Termín konania riadneho valného zhromaždenia: 
20. 6. 2011

Druh valného zhromaždenia: 
Riadne valné zhromaždenie

Miesto konania riadneho valného zhromaždenia: 
Notársky úrad JUDr. Jarmily Kováčovej, Gajova 13, 811 09 Bratislava

Program rokovania valného zhromaždenia:

 1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia
 2. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2010 a riadnych individuálnych účtovných závierok dôchodkových fondov, ktoré Spoločnosť vytvorila  a spravuje za rok 2010 (BALANS - vyvážený d.f. AEGON, d.s.s., a.s.; VITAL - rastový d.f., AEGON, d.s.s., a.s; SOLID - konzervatívny d.f., AEGON, d.s.s., a.s.);
 3. Schválenie návrhu na rozdelenie zisku, povinný príspevok do rezervného fondu Spoločnosti a úhrada straty minulých období.
 4. Prerokovanie výročnej správy za rok 2010
 5. Záver

Valné zhromaždenie - 30. 6. 2010

Termín konania riadneho valného zhromaždenia: 
30. 6. 2010

Druh valného zhromaždenia:
 
Riadne valné zhromaždenie

Miesto konania riadneho valného zhromaždenia:
 
Notársky úrad JUDr. Oľgy Folbovej, Špitálska č. 10, 811 08 Bratislava

Program rokovania valného zhromaždenia:

 1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia
 2. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2009 a riadnych individuálnych účtovných závierok dôchodkových fondov, ktoré Spoločnosť vytvorila a spravuje za rok 2009 (BALANS - vyvážený d.f. AEGON, d.s.s., a.s.; VITAL - rastový d.f.,
 3. AEGON, d.s.s., a.s; SOLID - konzervatívny d.f., AEGON, d.s.s., a.s.);
 4. Schválenie návrhu na rozdelenie zisku, povinný príspevok do rezervného fondu Spoločnosti
 5. a úhrada straty minulých období.
 6. Prerokovanie výročnej správy za rok 2009
 7. Záver

Valné zhromaždenie - 30. 6. 2009

Termín konania riadneho valného zhromaždenia: 
30. 6. 2009

Druh valného zhromaždenia: 
Riadne valné zhromaždenie

Miesto konania: 
Notársky úrad JUDr. Oľgy Folbovej, Špitálska č. 10, 811 08 Bratislava

Program: 

 1. zmena predmetu podnikania - rozšírenie predmetu činnosti 
 2. zmena stanov spoločnosti
 3. schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2008 a schválenie riadnych individuálnych účtovných závierok dôchodkových fondov, ktoré spoločnosť vytvorila a spravuje za rok 2008
 4. schválenie návrhu na rozdelenie zisku, povinný príspevok do rezervného fondu spoločnosti a úhradu straty minulých období
 5. prerokovanie výročnej správy
 6. odvolanie predsedu dozornej rady spoločnosti p. Gábora Kepecsa
 7. voľba p. Pétera Kadocsa do funkcie člena dozornej rady spoločnosti
 8. odvolanie člena dozornej rady p. Beatrix Tavaszi
 9. voľba p. Eszter Horpácsy do funkcie člena dozornej rady spoločnosti
 10. určenie p. Pétera Máhiga za predsedu dozornej rady spoločnosti

Valné zhromaždenie - 15. 12. 2008

 Termín konania riadneho valného zhromaždenia:
15. 12. 2008

Druh valného zhromaždenia: 
Mimoriadne valné zhromaždenie

Miesto konania: 
Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava

Program:

 1. Zmena predmetu podnikania: zosúladenie rozsahu predmetu podnikania v stanovách a v zápise v obchodnom registri so znením zákona o starobnom dôchodkovom sporení v platnom znení (zákon č. 43/2004 Z.z.)
 2. Zmena stanov spoločnosti
 3. Doplnenie rezervného fondu zo zisku za rok 2007

Valné zhromaždenie - 29. 9. 2006

Termín konania riadneho valného zhromaždenia: 
29. 9. 2006

Druh valného zhromaždenia: 
Riadne valné zhromaždenie

Miesto konania riadneho valného zhromaždenia: 
Notársky úrad JUDr. Zuzany Grófikovej, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava

Program rokovania valného zhromaždenia:

 1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia
 2. Odvolanie pána Miroslava Vitteka z funkcie člena dozornej rady AEGON, d.s.s., a.s.
 3. Menovanie nového člena dozornej rady AEGON, d.s.s., a.s. – pani Beatrix Tavaszi
 4. Zmena stanov AEGON, d.s.s., a.s.
 5. Prijatie úplného znenia stanov AEGON, d.s.s., a.s.
 6. Záver

Valné zhromaždenie - 27. 6. 2006

Termín konania riadneho valného zhromaždenia: 
27. 6. 2006

Druh valného zhromaždenia: 
Riadne valné zhromaždenie

Miesto konania riadneho valného zhromaždenia: 
Mostová 2, 811 02 Bratislava

Program rokovania valného zhromaždenia:

 1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia
 2. Voľba orgánov valného zhromaždenia podľa článku VII. ods. 9 stanov Spoločnosti
 3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2005 a rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát Spoločnosti podľa článku VII. ods. 2 písm. d) stanov Spoločnosti, schválenie účtovných závierok dôchodkových fondov za rok 2005 spravovaných spoločnosťou AEGON, d.s.s., a.s.
 4. Zmena stanov Spoločnosti
 5. Zvýšenie základného imania Spoločnosti podľa článku VII. ods. 2 písm. b) stanov Spoločnosti
 6. Záver