Správy o hospodárení 2005

Ročné správy o hospodárení s majetkom k 31.12.2005:

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Dynamika - Rastový dôchodkový fond - ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Správa nezávislého audítora k ročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Dynamika - Rastový dôchodkový fond - ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Správa nezávislého audítora k ročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Harmónia - Vyvážený dôchodkový fond - ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Správa nezávislého audítora k ročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Tradícia - Konzervatívny dôchodkový fond - ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom spoločnosti Sympatia - Pohoda, d.s.s., a.s.

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Dynamika, r.d.f., Sympatia - Pohoda, d.s.s., a.s.

Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom ING dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s.

Správa nezávislého audítora k ročnej správe o hospodárení s vlastným majetkom ING dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s.

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Harmónia - Vyvážený dôchodkový fond - ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Tradícia - Konzervatívny dôchodkový fond - ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Správa nezávislého audítora k ročnej správe o hospodárení s vlastným majetkom spoločnosti Sympatia - Pohoda, d.s.s., a.s.

Správa nezávislého audítora k ročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Dynamika, r.d.f., Sympatia - Pohoda, d.s.s., a.s.

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Vitalita, v.d.f., Sympatia - Pohoda, d.s.s., a.s

Správa nezávislého audítora k ročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Vitalita, v.d.f., Sympatia - Pohoda, d.s.s., a.s.

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Istota, k.d.f., Sympatia - Pohoda, d.s.s., a.s.

Správa nezávislého audítora k ročnej správe o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Istota, k.d.f., Sympatia - Pohoda, d.s.s., a.s.

Výkazy za ING Dôchodkovú správcovskú spoločnosť, a.s. k 30.6.2005:

Tradícia - Konzervatívny dôchodkový fond - ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE zostavenej podľa slovenských právnych predpisov k 30. júnu 2005 za obdobie od 1. januára 2005 do 30. júna 2005

Harmónia - Vyvážený dôchodkový fond - ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE zostavenej podľa slovenských právnych predpisov k 30. júnu 2005 za obdobie od 1. januára 2005 do 30. júna 2005

Harmónia - Súvaha + Výkaz ziskov a strát

Dynamika - Rastový dôchodkový fond - ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE zostavenej podľa slovenských právnych predpisov k 30. júnu 2005 za obdobie od 1. januára 2005 do 30. júna 2005

Dynamika - Súvaha + Výkaz zizkov a strát

Objem príspevkov akceptovaných klientov ING DSS sociálnou poisťovňou

Výkaz ziskov a strát za 6 mesiacov roku 2005

Prílohy k vyhláške - 30.6.2005 (Final)

Tradícia - Súvaha + Výkaz ziskov a strát

ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE zostavenej podľa slovenských právnych predpisov k 30. júnu 2005 za obdobie od 1. januára 2005 do 30. júna 2005