Správy o hospodárení 2006

Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom ING DSS

Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom ING dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s.

Správa nezávislého audítora pre dôchodkovú správcovskú spoločnosť

Príloha k ročnej správe o hospodárení s vlastným majetkom ING dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s.

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch ING DSS

Príloha k ročnej správe o hospodárení s majetkom dôchodkového fondu Dynamika – Rastový dôchodkový fond - ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Príloha k ročnej správe o hospodárení s majetkom dôchodkového fondu Tradícia – Konzervatívny dôchodkový fond - ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Dynamika – Rastový dôchodkový fond – ING dôchodková spoločnosť, a.s.

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Tradícia – Konzervatívny dôchodkový fond – ING dôchodková spoločnosť, a.s.

Príloha k ročnej správe o hospodárení s majetkom dôchodkového fondu Harmónia – Vyvážený dôchodkový fond - ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Harmónia - Vyvážený dôchodkový fond – ING dôchodková spoločnosť, a.s.

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch ING DSS

Správa audítora pre rastový dôchodkový fond

Správa audítora pre vyvážený dôchodkový fond

Správa audítora pre konzervatívny dôchodkový fond

Polročná správa o hospodárení ING DSS, a.s. k 30.06.2006:

Polročná správa o hospodárení ING DSS, a. s. k 30. 6. 2006 (skrátená verzia)

Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom ING DSS, a. s. k 30. 6. 2006 (skrátená verzia)

Príloha k polročnej správe o hospodárení s majetkom v prvom polroku

Výkazy za ING Dôchodkovú správcovskú spoločnosť, a.s. k 30.6.2006:

Tradícia - Konzervatívny dôchodkový fond - ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE zostavenej podľa slovenských právnych predpisov k 30. júnu 2006 za obdobie od 1. januára 2006 do 30. júna 2006

Tradícia - ÚČTOVNA ZÁVIERKA

Harmónia - Konzervatívny dôchodkový fond - ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE zostavenej podľa slovenských právnych predpisov k 30. júnu 2006 za obdobie od 1. januára 2006 do 30. júna 2006

Harmónia - ÚČTOVNA ZÁVIERKA

Dynamika - Konzervatívny dôchodkový fond - ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE zostavenej podľa slovenských právnych predpisov k 30. júnu 2006 za obdobie od 1. januára 2006 do 30. júna 2006

Dynamika - ÚČTOVNA ZÁVIERKA

Informácia o plnení primeranosti vlastných zdrojov

Objem príspevkov akceptovaných klientov ING DSS Sociálnou poisťovňou

Informácie o počte sporiteľov, objeme príspevkov a počte DJ k 30.6.2006

ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE zostavenej podľa slovenských právnych predpisov k 30. júnu 2006 za obdobie od 1. januára 2006 do 30. júna 2006

ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. - ÚČTOVNA ZÁVIERKA