Správy o hospodárení 2007

Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom ING DSS (k 31.12.2007)

Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom ING dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s.

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch ING DSS (k 31.12.2007)

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Tradícia – Konzervatívny dôchodkový fond - ING dôchodkovásprávcovská spoločnosť, a.s.

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Dynamika – Rastový dôchodkový fond - ING dôchodkovásprávcovská spoločnosť, a.s.

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Harmónia – Vyvážený dôchodkový fond - ING dôchodkovásprávcovská spoločnosť, a.s.

Správy nezávislého auditora

Správy nezávislého audítora pre DSS a dôchodkové fondy

Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom ING DSS

Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom ING dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s.

Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch ING DSS

Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Harmónia – Vyvážený dôchodkový fond – ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Tradícia – Konzervatívny dôchodkový fond – ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Dynamika – Rastový dôchodkový fond – ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Účtovné závierky

Účtovná závierka Dynamika - Rastový dôchodkový fond ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Poznámky k účtovnej závierke

Účtovná závierka Harmónia - Vyvážený dôchodkový fond ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Poznámky k účtovnej závierke

Účtovná závierka Tradícia - Konzervatívny dôchodkový fond ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Poznámky k účtovnej závierke

Účtovná závierka ING d.s.s., a.s.