Starobné dôchodkové sporenie () Pridať do obľúbených

Starobné dôchodkové sporenie (II. pilier)

Výhody starobného dôchodkového sporenia

 • Osobné úspory
 • Rozdeľte si riziko budúceho dôchodku medzi dva piliere
 • Najnižšie poplatky za správu fondov v Európe

Starobné dôchodkové sporenie (II. pilier)

Starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) spolu s I. pilierom predstavujú základný systém dôchodkového sporenia na Slovensku, do ktorého občan povinne alebo dobrovoľne platí zákonom stanovené poistné, resp. príspevky. Ak sa zapojíte do sporenia v II. pilieri, časť vašich odvodov presunie Sociálna poisťovňa na váš osobný dôchodkový účet v dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa vášho výberu.

Pre ľudí, ktorí vstúpili po prvýkrát na trh práce od 1. apríla 2012 do 31. decembra 2012 je sporenie v II. pilieri povinným. Ak sa na vás táto povinnosť vzťahovala a neuzatvorili ste do 180 dní od prvého dôchodkového poistenia zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení so spoločnosťou podľa vlastného výberu, pridelila vám ju Sociálna poisťovňa.

Od 1.1.2013 je II. pilier opäť dobrovoľným a sporiteľom sa môže stať ktokoľvek, komu vzniklo prvé dôchodkové poistenie (mohlo vzniknúť aj pred 1.1.2013) a zároveň ku dňu podpisu zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení nedovŕšil 35 rokov veku.

Nenechávajte svoje rozhodnutie na druhých a rozhodnite sa sami. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (skrátene "NN DSS"), je súčasťou silnej medzinárodnej skupiny NN. Všetky potrebné informácie týkajúce sa sporenia v II. pilieri vám radi poskytneme osobne prostredníctvom našich zamestnancov, telefonicky na Klientskej linke alebo nám napíšte e-mail na klient@nn.sk. Na vašu návštevu sa tešíme aj priamo v NN Klientskom centre na Jesenského ulici v Bratislave.

Viac informácií

Radi vám poradíme a zodpovieme vaše otázky.

Uzavrieť on-line

 

Výhody sporenia v II. pilieri, ktoré I. pilier neposkytuje

 • časť povinných odvodov sa stáva vašim osobným vlastníctvom
 • vami určené oprávnené osoby alebo dedičia nadobudnú vaše úspory v prípade Vašej smrti vo fáze sporenia alebo poberania dôchodku v súlade so zákonom
 • rozdelenie rizika budúceho dôchodku medzi dva piliere – dôchodok vyplácaný od štátu a dôchodok vyplácaný z vašich úspor v NN DSS
 • 7 ročná garancia výplaty dôchodku pri doživotnom dôchodku vyplácanom životnou poisťovňou. Ak poberateľ dôchodku zomrie skôr, ako mu boli vyplatené mesačné dôchodky za prvých 7 rokov poberania doživotného dôchodku, sumu zodpovedajúcu rozdielu sumy určenej na výplatu dôchodkov za týchto 7 rokov  a sumy už vyplatených dôchodkov, životná poisťovňa vyplatí oprávnenej osobe, ktorú si poberateľ určí v zmluve o poistení dôchodku, resp. je táto suma predmetom dedenia
 • máte možnosť kedykoľvek zmeniť rozloženie svojich úspor v dôchodkových fondoch a tým ovplyvniť výšku svojho budúceho dôchodku
 • II. pilier prostriedky zhodnocuje investovaním a výnosy vám vypláca
 • II. pilier je ekonomicky sebestačný a vytvára ponuky na dôchodky na základe individuálne nasporenej sumy, dôchodok z I. piliera je solidárny a financovaný z odvodov pracujúcich ľudí, ktorých počet bude klesať
 • dobrovoľné príspevky môžu zvýšiť Váš budúci dôchodok, frekvencia ich uhrádzania nie je ohraničená
 • stav osobného dôchodkového účtu môžete kedykoľvek kontrolovať prostredníctvom prístupu na účet, ktorý vám bude vytvorený po akceptácii zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení Sociálnou poisťovňou a po vašej registrácii na klientskom portáli WebKlient. Okrem pasívneho prístupu je možné prostredníctvom klientskeho portálu on-line meniť kontaktné údaje na zmluve, fond alebo pomer rozloženia majetku vo fondoch a taktiež máte možnosť dohodnúť si platenie dobrovoľných príspevkov.
 • máte možnosť rozhodnúť sa, či chcete dostávať výpisy v listinnej podobe alebo elektronicky.

Podmienky na výplatu dôchodku z II. piliera

Starobný dôchodok: dovŕšenie dôchodkového veku. Dôchodkový vek si sporiteľ môže jednoducho zistiť prostredníctvom kalkulačky Sociálnej poisťovne na linku: https://esluzby.socpoist.sk/doch_vek/

Predčasný starobný dôchodok: vznik nároku na predčasný starobný dôchodok z I. piliera alebo súčet súm predčasného starobného dôchodku z I. piliera, na ktorého výplatu vznikol nárok, a doživotného predčasného starobného dôchodku je ku dňu začatia ich vyplácania vyšší ako 1,2-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Informácia o dôchodkoch z II. piliera

Informácia o dôchodkoch z II. piliera Vám pomôže pre Vašu lepšiu orientáciu o jednotlivých druhoch dôchodkov, pričom táto infomácia obsahuje aj jednoduché príklady, čím zároveň sporiteľovi vysvetľuje za akých okolností má sporiteľ nárok na konkrétny druh dôchodku. Na Vašu žiadsoť Vám môže byť písomná informácia o dôchodkoch zaslaná bezplatne, prípadne Vám ju ochotne poskytnú pracovníci na našich pobočkách. Všetky bližšie informácie o dôchodkoch z II. piliera nájdete v tomto dokumente.

Žiadosť o dôchodok z II. piliera

O dôchodok z II. piliera môže sporiteľ požiadať v Sociálnej poisťovni alebo dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorej je sporiteľom (NN DSS). Sporiteľ, ktorý ešte nie je poberateľom predčasného starobného dôchodku z I. piliera, môže požiadať o predčasný starobný dôchodok z II. piliera len v Sociálnej poisťovni.

Aké doklady je potrebné predložiť?

 • doklad totožnosti: občiansky preukaz, pas alebo potvrdenie o občianskom preukaze a
 • potvrdenia preukazujúce splnenie podmienok na zníženie dôchodkového veku (len v prípade, ak ide o sporiteľa, ktorý nie je poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku z I. piliera)
  • overenú fotokópiu rodného listu dieťaťa/detí a čestné vyhlásenie matky, ktorá ho/ich vychovala (len v prípade, ak ide o ženu - matku dieťaťa, ktorá má nárok z dôvodu výchovy dieťaťa na zníženie dôchodkového veku)
  • potvrdenie od zamestnávateľa alebo Sociálnej poisťovne, ktoré musí obsahovať: kategóriiu rizikovej práce, ktorú sporiteľ vykonával, obdobie od - do, počas ktorého túto prácu vykonával ako aj dôvod skončenia tejto práce (len v prípade, ak ide o muža alebo ženu, ktorá bola zaradená do niektorej z kategórií tzv. rizikových prác a z uvedeného dôvodu má nárok na zníženie dôchodkového veku)   
 • overený preklad dokladu/potvrdenia o poberaní dôchodku z cudziny obsahujúci aj výšku dôchodku (len v prípade, ak ide o sporiteľa, ktorý poberá dôchodok z cudziny)
 • doklad/potvrdenie o poberaní dôchodku z niektorého zo silových rezortov (len v prípade, ak ide o sporiteľa, ktorý poberá dôchodok z niektorého zo silových rezortov - napr. vojaci, policajti a pod.)

V prípade, ak sporiteľ nedoloží niektorý z vyššie uvedených dokladov (napr. potvrdenie o poberaní dôchodku z cudziny alebo z niektorého zo silových rezortov), tento dôchodok/dôchodky nebude zohladnený v ponukovom liste, čo môže ovplyvniť splnenie podmienok na vyplácanie dôchodku z II. piliera ako aj jeho výšku (pre sporiteľa je výhodnejšie, aby takýto doklad predložil a tak hodnoverne preukázal poberanie dôchodku/dôchodkov).


Postup po podaní žiadosti o dôchodok z II. piliera

Po podaní žiadosti o dôchodok z II. piliera NN DSS vydá na 3. pracovný deň po dni, v ktorom bol zadaný pokyn na vydanie certifikátu (elektronické potvrdenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení o aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu sporiteľa vyjadrenej v eurách). Certifikát má význam pre vystavenie ponúk z II. piliera. V deň vydania certifikátu životné poisťovne a dôchodkové správcovské spoločnosti prostredníctvom centrálneho informačného ponukového systému (tzv. CIPS - systém spravovaný Sociálnou poisťovňou) zadávajú svoje ponuky.

Sporiteľovi je ponuka vo forme ponukového listu zaslaná zo strany Sociálnej poisťovne najneskôr nasledujúci pracovný deň od vystavenia certifikátu. Formu zasielania ponukového listu (elektronicky/poštou) si určuje sporiteľ v žiadosti o dôchodok. Ponuka je zo strany životných poisťovní a dôchodkových správcovských spoločností nedovolateľná a záväzná 30 dní (počas záväznosti ponúk sa sporiteľove úspory v zmysle zákona nezhodnocujú). Ak si sporiteľ vybral niektorú z ponúk uvedenú v ponukovom liste, kontaktuje životnú poisťovňu a/alebo dôchodkovú správcovskú spoločnosť za účelom uztavorenia zmluvy o poistení dôchodku alebo dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom (ďalej len "dohoda"). V prípade, ak si sporiteľ prispieval aj dobrovoľné príspevky, môže mať uzatvorené dve dohody (jednu na povinné alebo povinné a časť dobrovoľných a druhú len na dobrovoľné príspevky). Inak môže mať sporiteľ uzatvorenú len jednu dohodu. Dobrovoľné príspevky sporiteľovi vypláca len dôchodková správcovská spoločnosť, v ktorej má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení (osobitný postup bez vydania certifikátu). V prípade, ak je suma v certifikáte nižšia ako medián (medián každoročne k 1.1 zverejňuje na svojej internetovej stránke Sociálna poisťovňa) dôchodková správcovská spoločnosť túto sumu sporiteľovi vyplatí jednorazovo bez potreby uzatvárania zmluvy o poistení dôchodku alebo dohody.

Formy dôchodkov/dávok z II. piliera

Z II. piliera je možné vyplácať

 • starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok vo forme:
  • doživotného dôchodku (vyplácajú životné poisťovne),
  • dočasného dôchodku (vyplácajú životného poisťovne),
  • programového výberu (vyplácajú dôchodkové správcovské spoločnosti) 
 • pozostalostný dôchodok vo forme:
  • vdovského alebo vdoveckého dôchodku (vyplácajú životné poisťovne),
  • sirotského dôchodku (vyplácajú životné poisťovne)
 • výnos z investovania - nejde o dôchodok starobného dôchodkového sporenia, ide o formu dávky, ktorú si môže dohodnúť sporiteľ v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení, ktorý dovŕšil dôchodkový vek a nie je ešte poberateľom dôchodku z II. piliera.

Okrem dôchodku z II. piliera bude sporiteľ po vzniku nároku na dôchodok poberať aj dôchodok z I. piliera, ktorý mu bude vyplácať Sociálna poisťovňa.

Informácie k dobrovoľným príspevkom na účet sporiteľa

 • Dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie je možné postupovať na účet súčasného sporiteľa až po uzatvorení Dodatku k zmluve o SDS.
 • Nový sporiteľ sa môže rozhodnúť pre dobrovoľné príspevky už pri podpise zmluvy o SDS, v takomto prípade nie nutné podpisovať aj Dodatok.
 • Výška dobrovoľných príspevkov ako aj frekvencia ich uhrádzania nie je ohraničená.
 • Dobrovoľné príspevky sporiteľa na starobné dôchodkové sporenie je možné poukazovať na bežný účet NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s. pre nepriradené platby vedený u depozitára Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK91 0900 0000 0055 2080 5454.

  Od 1. 2. 2019 sme zmenili čísla bankových účtov pre úhradu príspevkov do II. piliera. Zistite viac na https://www.nn.sk/spolocnost-nn/tlacove-centrum/novinky/menime-cisla-bankovych-uctov.html
 • V prípade že budú dobrovoľné príspevky postúpené na bežný účet pre nepriradené platby skôr ako bude v spoločnosti na zmluve sporiteľa zaevidovaný záujem posielať dobrovoľné príspevky, budú tieto príspevky vrátené bez zbytočného odkladu na účet, z ktorého boli poukázané.

Sporiteľ sa môže rozhodnúť postupovať dobrovoľné príspevky na svoj osobný dôchodkový účet

A) vlastným príkazom na úhradu

Pre správnu identifikáciu platby je nevyhnutné uviesť.

 • Variabilný symbol = číslo zmluvy sporiteľa
 • Špecifický symbol = rodné číslo sporiteľa bez lomítka
 • Konštantný symbol = 3558

B) prostredníctvom svojho zamestnávateľa

Ak sporiteľ požiada svojho zamestnávateľa o odvádzanie dobrovoľných príspevkov, zamestnávateľ je podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení, povinný so zamestnancom o tom uzatvoriť písomnú Dohodu o zrážkach zo mzdy. Ak má zamestnávateľ menší počet zamestnancov s dobrovoľnými príspevkami, môže zasielať za každého z týchto zamestnancov individuálnu platbu. V takom prípade uvedie:

 • Variabilný symbol = IČO
 • Špecifický symbol = rodné číslo sporiteľa bez lomítka
 • Konštantný symbol = 3558

Ak zamestnávateľ posiela hromadnú platbu za všetkých sporiteľov, potom je povinný spolu s každou platbou zasielať do NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s. aj rozpis dobrovoľných príspevkov za zamestnancov v členení, ktoré ustanovuje Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá je účinná od 1.2.2013.

V tom prípade je potrebné uvádzať ako VS vždy IČO.

 • názov rozpisu by mal byť v tvare: ICO_rok_mesiac
 • adresa pre zasielanie rozpisov: rozpisy_dss@nn.sk
 • na šifrovanie rozpisu z dôvodu bezpečnosti je možné použiť PGP kľúč NN Tatry - Sympatia
 • bezpečné a jednoduché odosielanie rozpisov dobrovoľných príspevkov je možné prostredníctvom portálu. Viac informácií nájdete tu.

Vzory rozpisu vo formátoch podľa možností zamestnávateľa:

Odplata dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Podľa zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") má DSS právo na tieto odplaty:

 • Odplatu za správu dôchodkového fondu vo výške 0,3% priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.
 • Odplatu za vedenie osobného dôchodkového účtu vo výške 1% z každého príspevku pripísaného na účet nepriradených platieb, pred pripísaním príspevku na ODÚ v príslušnom dôchodkovom fonde. 
 • Odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde určenú každý pracovný deň podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 2 zákona. Nárok na odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde má spoločnosť iba vtedy, ak vypočítaná suma podľa vzorca uvedeného v zákone bude mať kladnú hodnotu.

Ak v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde poklesne hodnota majetku v sledovanom období, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná v prvý pracovný deň nasledujúci po poslednom dni sledovaného obdobia zvýšiť hodnotu DJ doplnením majetku do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu z vlastného majetku (toto znamená zachovanie garancií v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde).

NN dôchodková kalkulačka

Chcete vedieť aký bude váš dôchodok zo všetkých pilierov?

Spočítajte si to!

Dokumenty na stiahnutie

Zobraziť všetky