Žiadosti a Dodatky k Zmluve o starobnom dôchodkovom sporení a k Dohode o vyplácaní dôchodku programovým výberom

Dodatok k dohode o vyplácaní dôchodku programovým výberom

Dodatok k Zmluve o SDS pre dobrovoľné príspevky sporiteľa

Dodatok k Zmluve o starobnom dôchodkovom sporení – výnos z investovania

Oznámenie zmeny údajov sporiteľa

Žiadosť o zmenu / doplnenie údajov oprávnených osôb

Žiadosť o určenie spôsobu zasielania výpisov z ODÚ

Žiadosť o zmenu pomeru sporenia v dôchodkových fondoch

platné od 22.11.2021

Žiadosť o zmenu dôchodkového fondu

null

Žiadosť o zmenu pomeru sporenia v DF (postupná zmena)

Žiadosť a prílohy k Žiadosti o výplatu peňažných prostriedkov

Žiadosť o výplatu / prevod peňažnej čiastky po zomrelom sporiteľovi

Žiadosť o presun majetku a o obnovenie výplaty dôchodku programovým výberom

platné od 22.11.2021

Prílohy k Zmluve o starobnom dôchodkovom sporení

Príloha k Zmluve o starobnom dôchodkovom sporení – oprávnené osoby

Dohoda o zrážkach zo zúčtovanej mzdy

Doplnenie identifikácie

Doplnenie identifikácie sporiteľa

Preverenie transakcie sporiteľa