Informácie k dobrovoľným príspevkom na účet sporiteľa

 • Dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie je možné postupovať na účet súčasného sporiteľa až po uzatvorení Dodatku k zmluve o SDS.
 • Nový sporiteľ sa môže rozhodnúť pre dobrovoľné príspevky už pri podpise zmluvy o SDS, v takomto prípade nie nutné podpisovať aj Dodatok.
 • Výška dobrovoľných príspevkov ako aj frekvencia ich uhrádzania nie je ohraničená.
 • Dobrovoľné príspevky je možné poukazovať na bežný účet pre nepriradené platby vedený u depozitára spoločnosti vo VÚB a.s., Bratislava, IBAN: SK61 0200 0000 0000 0048 0454.
 • V prípade že budú dobrovoľné príspevky postúpené na bežný účet pre nepriradené platby skôr ako bude v spoločnosti na zmluve sporiteľa zaevidovaný záujem posielať dobrovoľné príspevky, budú tieto príspevky vrátené bez zbytočného odkladu na účet, z ktorého boli poukázané.

Sporiteľ sa môže rozhodnúť postupovať dobrovoľné príspevky na svoj osobný dôchodkový účet

A) vlastným príkazom na úhradu

Presprávnu identifikáciu platby je nevyhnutné uviesť.

 • Variabilný symbol = číslo zmluvy sporiteľa
 • Špecifický symbol = rodné číslo sporiteľa bez lomítka
 • Konštantný symbol = 3558

B) prostredníctvom svojho zamestnávateľa

Ak sporiteľ požiada svojho zamestnávateľa o odvádzanie dobrovoľných príspevkov, zamestnávateľ je podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení, povinný so zamestnancom o tom uzatvoriť písomnú Dohodu o zrážkach zo mzdy. Ak má zamestnávateľ menší počet zamestnancov s dobrovoľnými príspevkami, môže zasielať za každého z týchto zamestnancov individuálnu platbu. V takom prípade uvedie:

 • Variabilný symbol = IČO
 • Špecifický symbol = rodné číslo sporiteľa bez lomítka
 • Konštantný symbol = 3558

Ak zamestnávateľ posiela hromadnú platbu za všetkých sporiteľov, potom je povinný spolu s každou platbou zasielať do NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s. aj rozpis dobrovoľných príspevkov za zamestnancov v členení, ktoré ustanuje Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá je účinná od 1.2.2013.

V tom prípade je potrebné uvádzať ako VS vždy IČO.

 • názov rozpisu by mal byť v tvare: ICO_rok_mesiac
 • adresa pre zasielanie rozpisov: rozpisy_dss@nn.sk
 • na šifrovanie rozpisu z dôvodu bezpečnosti je možné použiť PGP kľúč NN Tatry - Sympatia
 • bezpečné a jednoduché odosielanie rozpisov dobrovoľných príspevkov je možné prostredníctvom portálu. Viac informácií nájdete tu.

Vzory rozpisu vo formátoch podľa možností zamestnávateľa: