Odplata dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Podľa zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") má DSS právo na tieto odplaty:

  • Odplatu za správu dôchodkového fondu vo výške 0,3% priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.
  • Odplatu za vedenie osobného dôchodkového účtu vo výške 1% z každého príspevku pripísaného na účet nepriradených platieb, pred pripísaním príspevku na ODÚ v príslušnom dôchodkovom fonde. 
  • Odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde určenú každý pracovný deň podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 2 zákona. Nárok na odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde má spoločnosť iba vtedy, ak vypočítaná suma podľa vzorca uvedeného v zákone bude mať kladnú hodnotu.

Ak v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde poklesne hodnota majetku v sledovanom období, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná v prvý pracovný deň nasledujúci po poslednom dni sledovaného obdobia zvýšiť hodnotu DJ doplnením majetku do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu z vlastného majetku (toto znamená zachovanie garancií v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde).