Výhody sporenia v II. pilieri, ktoré I. pilier neposkytuje

 • časť povinných odvodov sa stáva vašim osobným vlastníctvom
 • vami určené oprávnené osoby alebo dedičia nadobudnú vaše úspory v prípade Vašej smrti vo fáze sporenia alebo poberania dôchodku v súlade so zákonom
 • rozdelenie rizika budúceho dôchodku medzi dva piliere – dôchodok vyplácaný od štátu a dôchodok vyplácaný z vašich úspor v NN DSS
 • 7 ročná garancia výplaty dôchodku pri doživotnom dôchodku vyplácanom životnou poisťovňou. Ak poberateľ dôchodku zomrie skôr, ako mu boli vyplatené mesačné dôchodky za prvých 7 rokov poberania doživotného dôchodku, sumu zodpovedajúcu rozdielu sumy určenej na výplatu dôchodkov za týchto 7 rokov  a sumy už vyplatených dôchodkov, životná poisťovňa vyplatí oprávnenej osobe, ktorú si poberateľ určí v zmluve o poistení dôchodku, resp. je táto suma predmetom dedenia
 • máte možnosť kedykoľvek zmeniť rozloženie svojich úspor v dôchodkových fondoch a tým ovplyvniť výšku svojho budúceho dôchodku
 • II. pilier prostriedky zhodnocuje investovaním a výnosy vám vypláca
 • II. pilier je ekonomicky sebestačný a vytvára ponuky na dôchodky na základe individuálne nasporenej sumy, dôchodok z I. piliera je solidárny a financovaný z odvodov pracujúcich ľudí, ktorých počet bude klesať
 • dobrovoľné príspevky môžu zvýšiť Váš budúci dôchodok, frekvencia ich uhrádzania nie je ohraničená
 • daňová úľava z uhradených dobrovoľných príspevkov do výšky 2% zo základu dane od zdaňovacieho obdobia za rok 2013 do zdaňovacieho obdobia za rok 2016 (t.j. maximálne do 988,80 € v roku 2016 za rok 2015).
 • stav osobného dôchodkového účtu môžete kedykoľvek kontrolovať prostredníctvom prístupu na účet, ktorý vám bude vytvorený po akceptácii zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení Sociálnou poisťovňou a po vašej registrácii na klientskom portáli Moja NN. Okrem pasívneho prístupu je možné prostredníctvom klientskeho portálu on-line meniť kontaktné údaje na zmluve, adresu trvalého pobytu, oprávnené osoby, fond alebo pomer rozloženia majetku vo fondoch a taktiež máte možnosť dohodnúť si platenie dobrovoľných príspevkov
 • máte možnosť rozhodnúť sa, či chcete dostávať výpisy v listinnej podobe alebo elektronicky - priamo do schránky v klientskom portáli Moja NN, pričom o zasielanie elektronického výpisu môžete požiadať priamo na NN klientskom portáli, bez nutnosti zasielania písomnej žiadosti