Podmienky na výplatu dôchodku z II. piliera

Starobný dôchodok: dovŕšenie dôchodkového veku (62 rokov). Dôchodkový vek si sporiteľ môže jednoducho zistiť prostredníctvom kalkulačky Sociálnej poisťovne na linku: http://www.socpoist.sk/2069-menu/55353s#Výpočet.

Predčasný starobný dôchodok: vznik nároku na predčasný starobný dôchodok z I. piliera alebo súčet súm predčasného starobného dôchodku z I. piliera, na ktorého výplatu vznikol nárok, a doživotného predčasného starobného dôchodku je ku dňu začatia ich vyplácania vyšší ako 1,2-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Informácia o dôchodkoch z II. piliera

Informácia o dôchodkoch z II. piliera Vám pomôže pre Vašu lepšiu orientáciu o jednotlivých druhoch dôchodkov, pričom táto infomácia obsahuje aj jednoduché príklady, čím zároveň sporiteľovi vysvetľuje za akých okolností má sporiteľ nárok na konkrétny druh dôchodku. Na Vašu žiadsoť Vám môže byť písomná informácia o dôchodkoch zaslaná bezplatne, prípadne Vám ju ochotne poskytnú pracovníci na našich pobočkách. Všetky bližšie informácie o dôchodkoch z II. piliera nájdete v tomto dokumente.

Žiadosť o dôchodok z II. piliera

O dôchodok z II. piliera môže sporiteľ požiadať v Sociálnej poisťovni alebo dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorej je sporiteľom (NN DSS). Sporiteľ, ktorý ešte nie je poberateľom predčasného starobného dôchodku z I. piliera, môže požiadať o predčasný starobný dôchodok z II. piliera len v Sociálnej poisťovni.

Aké doklady je potrebné predložiť?

 • doklad totožnosti: občiansky preukaz, pas alebo potvrdenie o občianskom preukaze a
 • potvrdenia preukazujúce splnenie podmienok na zníženie dôchodkového veku (len v prípade, ak ide o sporiteľa, ktorý nie je poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku z I. piliera)
  • overenú fotokópiu rodného listu dieťaťa/detí a čestné vyhlásenie matky, ktorá ho/ich vychovala (len v prípade, ak ide o ženu - matku dieťaťa, ktorá má nárok z dôvodu výchovy dieťaťa na zníženie dôchodkového veku)
  • potvrdenie od zamestnávateľa alebo Sociálnej poisťovne, ktoré musí obsahovať: kategóriiu rizikovej práce, ktorú sporiteľ vykonával, obdobie od - do, počas ktorého túto prácu vykonával ako aj dôvod skončenia tejto práce (len v prípade, ak ide o muža alebo ženu, ktorá bola zaradená do niektorej z kategórií tzv. rizikových prác a z uvedeného dôvodu má nárok na zníženie dôchodkového veku)   
 • overený preklad dokladu/potvrdenia o poberaní dôchodku z cudziny obsahujúci aj výšku dôchodku (len v prípade, ak ide o sporiteľa, ktorý poberá dôchodok z cudziny)
 • doklad/potvrdenie o poberaní dôchodku z niektorého zo silových rezortov (len v prípade, ak ide o sporiteľa, ktorý poberá dôchodok z niektorého zo silových rezortov - napr. vojaci, policajti a pod.)

V prípade, ak sporiteľ nedoloží niektorý z vyššie uvedených dokladov (napr. potvrdenie o poberaní dôchodku z cudziny alebo z niektorého zo silových rezortov), tento dôchodok/dôchodky nebude zohladnený v ponukovom liste, čo môže ovplyvniť splnenie podmienok na vyplácanie dôchodku z II. piliera ako aj jeho výšku (pre sporiteľa je výhodnejšie, aby takýto doklad predložil a tak hodnoverne preukázal poberanie dôchodku/dôchodkov).


Postup po podaní žiadosti o dôchodok z II. piliera

Po podaní žiadosti o dôchodok z II. piliera NN DSS vydá na 3. pracovný deň po dni, v ktorom bol zadaný pokyn na vydanie certifikátu (elektronické potvrdenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení o aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu sporiteľa vyjadrenej v eurách). Certifikát má význam pre vystavenie ponúk z II. piliera. V deň vydania certifikátu životné poisťovne a dôchodkové správcovské spoločnosti prostredníctvom centrálneho informačného ponukového systému (tzv. CIPS - systém spravovaný Sociálnou poisťovňou) zadávajú svoje ponuky.

Sporiteľovi je ponuka vo forme ponukového listu zaslaná zo strany Sociálnej poisťovne najneskôr nasledujúci pracovný deň od vystavenia certifikátu. Formu zasielania ponukového listu (elektronicky/poštou) si určuje sporiteľ v žiadosti o dôchodok. Ponuka je zo strany životných poisťovní a dôchodkových správcovských spoločností nedovolateľná a záväzná 30 dní (počas záväznosti ponúk sa sporiteľove úspory v zmysle zákona nezhodnocujú). Ak si sporiteľ vybral niektorú z ponúk uvedenú v ponukovom liste, kontaktuje životnú poisťovňu a/alebo dôchodkovú správcovskú spoločnosť za účelom uztavorenia zmluvy o poistení dôchodku alebo dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom (ďalej len "dohoda"). V prípade, ak si sporiteľ prispieval aj dobrovoľné príspevky, môže mať uzatvorené dve dohody (jednu na povinné alebo povinné a časť dobrovoľných a druhú len na dobrovoľné príspevky). Inak môže mať sporiteľ uzatvorenú len jednu dohodu. Dobrovoľné príspevky sporiteľovi vypláca len dôchodková správcovská spoločnosť, v ktorej má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení (osobitný postup bez vydania certifikátu). V prípade, ak je suma v certifikáte nižšia ako medián (medián každoročne k 1.1 zverejňuje na svojej internetovej stránke Sociálna poisťovňa) dôchodková správcovská spoločnosť túto sumu sporiteľovi vyplatí jednorazovo bez potreby uzatvárania zmluvy o poistení dôchodku alebo dohody.

Formy dôchodkov/dávok z II. piliera

Z II. piliera je možné vyplácať

 • starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok vo forme:
  • doživotného dôchodku (vyplácajú životné poisťovne),
  • dočasného dôchodku (vyplácajú životného poisťovne),
  • programového výberu (vyplácajú dôchodkové správcovské spoločnosti) 
 • pozostalostný dôchodok vo forme:
  • vdovského alebo vdoveckého dôchodku (vyplácajú životné poisťovne),
  • sirotského dôchodku (vyplácajú životné poisťovne)
 • výnos z investovania - nejde o dôchodok starobného dôchodkového sporenia, ide o formu dávky, ktorú si môže dohodnúť sporiteľ v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení, ktorý dovŕšil dôchodkový vek a nie je ešte poberateľom dôchodku z II. piliera.

Okrem dôchodku z II. piliera bude sporiteľ po vzniku nároku na dôchodok poberať aj dôchodok z I. piliera, ktorý mu bude vyplácať Sociálna poisťovňa.