Výkonnosť fondov

Do akých dôchodkových fondov môžem investovať v II. pilieri?

Široká ponuka od konzervatívnych až po dynamické fondy

V ponuke máme rôzne typy dôchodkových fondov, v ktorých si môžete sporiť, aby ste si zabezpečili dostatočný dôchodok. Fondy sa navzájom líšia predovšetkým zložením aktív, do ktorých investujú a od ktorých sa následne odvíja investičný horizont.

Každý z nás by si mal preto pri výbere fondu, odpovedať na dve otázky:

 • Aký je môj časový horizont (v tomto prípade čas do dôchodku)?
 • Do akej miery akceptujem riziko?

  Vo všeobecnosti platí, že mladí sporitelia s vyššou akceptáciou rizika by si mali zvoliť fondy s vyšším podielom akcií. Naopak, starší a rizikovo averznejší sporitelia by mali aspoň časť svojich úspor mať vloženú aj v konzervatívnejších investíciách t.j. v dlhopisoch, či termínovaných vkladoch.

 

Dôchodkové fondy - II. pilier

Graf TradíciaTradícia

Investičný horizont:
1 až 10 rokov

100 % hodnoty majetku fondu tvoria dlhopisy a konzervatívne investície. V prípade, že vo fonde poklesne hodnota dôchodkovej jednotky, správcovská spoločnosť je podľa zákona povinná doplniť hodnotu majetku z  vlastného majetku.

Graf Harmónia

Harmónia

Investičný horizont:
10 a viac rokov

Majetok fondu je investovaný do dlhopisov a akcií. Celková akciová zložka môže tvoriť 50 % z majetku fondu. Cieľom fondu je mať vyvážený pomer medzi zastúpením akcií a dlhopisov.

Graf Dynamika

Dynamika

Investičný horizont:
10 a viac rokov

Majetok fondu je investovaný prevažne do akcií, ktorých váha môže tvoriť až 80 % z hodnoty majetku, V porovnaní s fondom Harmónia je tak viac zameraný na vývoj akcii.

Graf Index

Index

Investičný horizont:
10 a viac rokov

Majetok fondu tvoria výlučne akciové investície v podobe 50tich verejne obchodovaných spoločností s najväčšou trhovou kapitalizáciou v Eurozóne, ktoré sú súčasťou akciového indexu EURO STOXX 50.

Výkonnosť dôchodkových fondov NN

Výkonnosť majetku v dôchodkovom fonde Od 1.1. do 29.1.2019 za rok 2018 za rok 2017 za rok 2016
Tradícia - Dlhopisový garantovaný d.f. 0,20 % -0,60 % 0,38 % 1,07 %
Harmónia - Zmiešaný negarantovaný  d.f. 1,99 % -3,49 % 5,74 % 5,59 %
Dynamika - Akciový  negarantovaný d.f. 2,67 % -4,52 % 7,37 % 6,83 %
Index - Indexový negarantovaný  d.f.
založený od 1.7.2018
5,50 % -12,61 % 9,41 % 2,56 %

Komentár k výkonnosti dôchodkových fondov za rok 2018

Aktuálna situácia na svetových finančných trhoch sa odrazila aj na výkonnosti dôchodkových fondov NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.:

 • Tradícia - Dlhopisový garantovaný d.f. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  K poklesu hodnoty dôchodkovej jednotky, ktorý za minulý rok dosiahol -0,60 %, prispeli  predovšetkým podnikové dlhopisy, u ktorých vzrástli rizikové prirážky z obáv zo spomalenia globálneho ekonomického rastu. Negatívny dopad na výkonnosť mali aj vládne dlhopisy mimo jadra eurozóny, ktorých ceny klesli po vyhrotení situácie okolo talianskeho rozpočtu. Na dlhodobo nižšiu výkonnosť dlhopisového garantovaného fondu má však zásadný vplyv súčasné prostredie nízkych, respektíve záporných úrokových sadzieb v eurozóne, ktoré je dôsledkom výrazne uvoľnenej menovej politiky Európskej centrálnej banky. Tá síce na konci roku 2018 skončila s nákupmi aktív, naďalej však plánuje ponechať svoju hlavnú úrokovú sadzbu v zápore minimálne do leta 2019. S očakávaným spomalením rastu v eurozóne sa však dá predpokladať, že sadzby len tak rýchlo neporastú. Rovnako tak v najbližšom roku nemožno očakávať ani výraznejšie zhodnotenie prostriedkov uložených v dlhopisovom fonde.
 • Harmónia – Zmiešaný negarantovaný d.f. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  K poklesu hodnoty dôchodkovej jednotky, ktorý za minulý rok dosiahol -3,49 %, prispeli predovšetkým obavy zo spomalenia globálneho rastu, vyšších sadzieb v USA a dopadu obchodnej vojny USA so zvyškom sveta. Tieto faktory zapríčinili pokles hodnoty akciových investícií, pričom zisk z dlhopisovej časti tento pokles vykompenzoval len čiastočne.
 • Dynamika – Akciový negarantovaný d.f. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  K poklesu hodnoty dôchodkovej jednotky, ktorý za minulý rok dosiahol -4,52 %, prispeli  predovšetkým obavy zo spomalenia globálneho rastu, vyšších sadzieb v USA a dopadu obchodnej vojny USA so zvyškom sveta. Tieto faktory zapríčinili pokles hodnoty akciových investícií, ktoré tvoria významnú časť portfólia akciového fondu.
 • Index  – Indexový negarantovaný d.f. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  K poklesu hodnoty dôchodkovej jednotky, ktorý za minulý rok dosiahol -12,61 %, sa podpísal predovšetkým pokles na akciových trhoch krajín eurozóny spôsobený spomalením ekonomickej aktivity v regióne a zvýšeným politickým rizikom (Brexit, taliansky rozpočet, protesty vo Francúzsku).

Výhodou dôchodkového sporenia v II. pilieri aj v období nižšej výkonnosti fondu je však princíp pravidelného investovania, ktorý môže sporiteľovi ponúknuť zaujímavé a stabilné výnosy v dlhšom období s nižším rizikom kolísania hodnoty investície. Princíp pravidelného investovania pracuje s prirodzenou volatilitou (kolísaním) kapitálových trhov, ktorú využíva vo vlastný prospech. Keď sú ceny nízke, sporiteľ automaticky nakupuje viac dôchodkových jednotiek a naopak. Pravidelné investície tak dokážu v priebehu času vyrovnať výkyvy cien spôsobené prirodzeným kolísaním kapitálových trhov, čo má kladný vplyv na celkovú kontinuálnu úspešnosť investície.

 

Výnosnosť rôznych aktív

Akcie majú dlhodobo najvyššiu výkonnosť

Z dlhodobého hľadiska sú najvýnosnejším aktívom akcie, ktoré napriek krátkodobým, či strednodobým poklesom hodnoty zaznamenávajú kontinuálny rast, a to výrazne nad úrovňou rastu dlhopisov, či zlata.

 

 

Pokles v priebehu sporenia

Nie je dôvod na paniku

V II. pilieri sú odvody z vašej mzdy investované do dôchodkových fondov každý mesiac približne v rovnakej sume. Znamená to, že využívate výhody pravidelného investovania v dôsledku ktorého dokážete nakupovať dôchodkové jednotky vo fondoch v priemere za nižšiu cenu ako v prípade jednorazovej investície. Prípadný pokles hodnoty fondu tak nie je dôvodom na paniku, ale naopak predstavuje vhodnú investičnú príležitosť na nákup dôchodkových jednotiek za výhodnejšiu cenu, čo z dlhodobého hľadiska vedie k dosiahnutiu vyššieho zisku a tým aj vyššej konečnej hodnoty vášho dôchodku.

 

Pravidelné sporenie (príklad)

 

Jednorazové sporenie (príklad)

 

Pokles tesne pred odchodom do dôchodku

Ak pokles nastane, bude minimálny

Sporenie v II. pilieri je zákonom regulované, aby nebola ohrozená výška vášho dôchodku. Od 52. roka vášho života, vám preto každý rok prevedieme 10 % hodnoty prostriedkov z povinných príspevkov zo zmiešaných, akciových alebo indexových fondov do dlhopisového fondu tak, aby ste pri odchode do dôchodku mali 100 % prostriedkov z povinných príspevkov investovaných vo fonde s nízkym rizikom poklesu hodnoty. Prípadný vplyv poklesu akcií na hodnotu vášho dôchodkového účtu bude preto minimálny.

Dôchodkové fondy a vývoj situácie na trhu

Pýtate sa, prečo sú vaše výnosy vo fondoch občas mínusové a dôchodkové fondy NN majú niekedy záporné zhodnotenie, kým konkurencia sa teší kladným číslam? Neplašte sa, nejde o nič nezvyčajné. Práve naopak, je to bežný jav, ktorý sa pri dlhodobom sporení zvykne opakovať a nie vždy prinesie vo finále zlý výsledok. Na vaše prípadné otázky ohľadom vývoja situácie na finančných trhoch odpovedáme  nižšie...

Často kladené otázky

Prečo dochádza v súčasnosti k zápornému zhodnoteniu fondov?

Bohužiaľ, situácia na finančných trhoch v roku 2018 bola pre vývoj dôchodkových jednotiek nepriaznivá. Záporný reálny výnos, teda výnos po zohľadnení inflácie, zaznamenali všetky hlavné triedy aktív, do ktorých fondy investujú - akcie, štátne i podnikové dlhopisy aj komodity. Hlavnou príčinou nepriaznivej výkonnosti fondov je kombinácia viacerých faktorov s negatívnym dopadom naprieč spomínanými triedami aktív. Medzi najvýznamnejšie faktory patrí:

 • spomalenie ekonomického rastu,
 • rast úrokových sadzieb v USA,
 • znižovanie nákupov aktív zo strany Európskej centrálnej banky (ECB),
 • obchodná vojna USA so zvyškom sveta či politické dianie v Európe.

Prečo dosahujú konkurenčné spoločnosti lepšie zhodnotenie?

Rozdiely vo výkonnosti dôchodkových fondov vyplývajú predovšetkým z rozdielnej investičnej stratégie a tým pádom aj zloženia majetku v dôchodkových fondoch. Napríklad, všetky indexové fondy kopírujú zloženie vybraných akciových indexov, ale výber týchto finančných indexov sa medzi jednotlivými indexovými fondami môže líšiť.
NN Indexový fond kopíruje zloženie európskeho akciového indexu, ktorý tvorí 50 najväčších obchodovaných spoločností v eurozóne a je denominovaný v  eure.
Indexové fondy ostatných správcovských spoločností kopírujú širšie diverzifikovaný index svetových akcií, v ktorom sú okrem európskych spoločností zastúpené aj ostatné regióny, najmä Severná Amerika a Ázia. Tento index je denominovaný v USD, čo z pohľadu eurového investora znamená, že ak USD posilňuje, výkonnosti fondu to spravidla pomáha. Preto je vývoj výkonnosti  v ostatných indexových fondoch v posledných rokoch navzájom podobný a zároveň odlišný od výkonnosti NN indexového fondu.

V posledných 3 rokoch vývoj cien  európskych akcií zaostával za výkonnosťou tých svetových, ktorým pomohlo najmä rýchlejšie hospodárske oživenie v USA, podporené fiškálnymi stimulmi po zvolení nového prezidenta D. Trumpa. Naopak, v eurozóne vnímali investori viac rizík (Brexit, pomalší hospodársky rast, nízka inflácia pod 2 % inflačným cieľom ECB), čo sa prejavilo na zvýšenej volatilite NN indexového fondu. Tento rozdiel vo výkonnosti sa ešte zvýraznil posilnením amerického doláru oproti euru, k čomu prispel rast inflačných očakávaní a následne očakávania ohľadom rýchlejšieho zvyšovania kľúčových úrokových sadzieb zo strany americkej centrálnej banky Fed.
Dôležité je uvedomiť si, že len na základe historickej výkonnosti za niekoľko posledných rokov nie je možné povedať, ktorá investičná stratégia bude v budúcnosti úspešnejšia. Posledné roky boli vďaka posilňovaniu USD a rýchlejšiemu zotavovaniu americkej ekonomiky priaznivejšie pre stratégiu založenú na diverzifikovanom portfóliu svetových akcií. Uvoľnená menová politika ECB podporená nízkymi úrokovými sadzbami, ako aj slabé euro môžu naopak pomôcť európskym ekonomikám a podporiť ich rast v budúcnosti, čo by sa pozitívne prejavilo aj na výkonnosti NN Indexového fondu.

Aké sú prognózy?

Situácia, kedy by sa na finančných trhoch nedarilo širokému spektru finančných aktív súčasne v jednom roku je veľmi vzácna. Rok 2019 by tak mohol byť pre finančné trhy o niečo priaznivejší, čo však bude do veľkej miery závisieť od vývoja v globálnej ekonomike a geopolitickej situácie vo svete. Súčasný vývoj nám nedáva mnoho dôvodov pre prílišný optimizmus. Očakávame, že globálna ekonomika sa spomalí, najmä kvôli nižšiemu ekonomickému rastu v USA. Efekt fiškálnych opatrení postupne slabne a začínajú sa prejavovať dôsledky nedávneho utiahnutia menovej politiky. Pokiaľ sa však negatívna nálada investorov nepretaví do výraznejšieho spomalenia rastu, prípadne až do recesie, výkonnosť fondov by sa mohla v roku 2019 stabilizovať.

Mám zmeniť investičnú stratégiu alebo nie je dôvod?

Prípadnú zmenu investičnej stratégie je potrebné dôkladne zvážiť. Krátkodobé výkyvy na finančných trhoch sú ich prirodzenou súčasťou a je dôležité si uvedomiť, že sporenie na dôchodok je sporením dlhodobým a pravidelným. Princíp pravidelného investovania môže sporiteľovi ponúknuť zaujímavé a stabilné výnosy v dlhšom období s nižším rizikom kolísania hodnoty investície. Tým, že sporiteľ pravidelne a dlhodobo investuje stále do vopred nastavenej investičnej stratégie, vyvaruje sa špekulácii na rast alebo pokles cien, čo má kladný vplyv na celkovú kontinuálnu úspešnosť investície.

Kde môžem sledovať priebežný vývoj?

Naši klienti môžu sledovať vývoj dôchodkových fondov cez naše internetové stránky, kde nájdu historický vývoj a bližšie informácie v mesačných správach. V prípade, ak sú klienti zaregistrovaní na servisnom porátli Moja NN (www.mojann.sk), môžu sledovať vývoj hodnoty fondov aj prostredníctvom servisného portálu.

Ako môžem zmeniť fondy?

O zmenu fondu môžete požiadať kedykoľvek a bez poplatku. Najrýchlejší a najpohodlnejší spôsob je cez servisný portál Moja NN, prípadne je možné navštíviť našu pobočku, kde je možné žiadosť o zmenu dôchodkového fondu vyplniť spolu s našim poradcom, prípadne je možné stiahnuť príslušné zmenové tlačivo stiahnuť z webovej stránky, vyplniť a s vašim overeným podpisom zaslať na centrálu spoločnosti.

Koho môžem kontaktovať, ak chcem poradiť s investičnou stratégiou?

Klienti môžu kontaktovať svojho finančného poradcu, prípadne navštíviť priamo našu pobočku. V prípade záujmu je možné kliknúť aj na našu webovú stránku, kde sú k dispozícii informácie o výbere fondu a tiež má možnosť vyplniť si „Investičný barometer“, čo môže klientovi pomôcť pri rozhodovaní.

Investičný barometer

Otestujte sa, ktorý dôchodkový fond je pre vás najvhodnejší

V NN vieme, že pripraviť sa dobre na dôchodok je dôležité. Aby sme vám výber správneho fondu uľahčili, vytvorili sme pre vás šikovného pomocníka - investičný barometer. Stačí odpovedať na niekoľko jednoduchých otázok a na základe odpovedí vám odporučíme, ktorý fond je pre vás najvhodnejší.

 

Zanechajte nám Váš kontakt a my Vám zavoláme späť.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Informace o ING pojišťovně, a.s.

(dále také jen „pojišťovna“)

podle § 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen

„ZPOJ“), v souladu s ustanovením §§ 29 až 31 vyhlášky České národní

banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

pojišťovnictví (dále jen „vyhláška“)

Stav ke dni 31. 3. 2014 (rozhodný den)

Obchodní firma: ING pojišťovna, a.s.

Právní forma: Akciová společnost

Adresa sídla: Praha 5, Smíchov, Nádražní 344/25, PSČ 150 00

Identifikační číslo: 257 03 838

Datum zápisu do 

obchodního rejstříku: 21. 10. 1998

Datum zápisu poslední

změny v obchodním

rejstříku (vč. účelu):

3. 6. 2013 - způsob jednání jménem společnosti

Výše základního kapitálu

zapsaného v obchodním

rejstříku:

65 000 000 Kč

Výše splaceného základního

kapitálu: 65 000 000 Kč

Druh, forma, podoba a počet

emitovaných akcií:

65 000 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč,

v zaknihované podoběK uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Organizační struktura pojišťovnyK výše uvedenému datu je průměrný evidenční počet zaměstnanců 40,35; průměrný evidenční počet

zaměstnanců přepočítaný na plně zaměstnané je 5,01.ING pojišťovna, a.s.

Údaje o členech dozorčí rady a představenstva

Dozorčí rada:

• Ing. Luboš Zítka, předseda dozorčí rady, den vzniku členství: 8.3.2012 ; den vzniku funkce: 7.3.

2013; Tax Manager, zkušenosti v oblasti lokálních i mezinárodních daňových projektů, zkušenosti

s vedením týmu v mezinárodní společnosti, vedení daňového poradenství, komunikace s auditory.

• Mgr. Jana Rollerová, místopředseda dozorčí rady, den vzniku členství: 14.3.2007; den vzniku

funkce: 18.4.2007; manažerka oddělení pojistné matematiky, zkušenosti v oblasti vývoje

pojistných produktů, člen výboru společenství vlastníků jednotek Společenství domu č.p. 1453,

Červený Dvorec.

• Ing. Karel Nosek, člen dozorčí rady, den vzniku členství:1.3.2013; ORM Manager CR/SR,

zkušenosti v oblasti řízení operačních a  informačních rizik, bezpečnostního monitoringu a 

bezpečnosti IT, zkušenosti s auditem informačních systémů. V současnosti zodpovědný za řízení

oddělení pokrývajících všechny oblasti nefinančních rizik.

Představenstvo:

• Ing. Renata Mrázová, předseda představenstva, den vzniku členství: 12.8.2011; den vzniku

funkce: 20.10.2012; Chairman and Chief Executive Officer ING CR/SR, zkušenosti na 

manažerských pozicích nejen v oblasti pojišťovnictví, člen představenstva ING Penzijního fondu,

a.s., ING Tatry- Sympatia, d.d.s., a.s., organizační složky, ING Životná poisťovňa, a.s., pobočky

pro Českou republiku, vedoucí organizační složky ING Životní pojišťovny N.V., pobočky pro

Českou republiku, jednatelka ING Management Services, s.r.o.

Mgr. Martin Horčička, místopředseda představenstva, den vzniku členství: 1. 3. 2013, den vzniku

funkce: 7. 3. 2013; Chief Operations Officer CR/SR, v minulosti ředitel Business Transformačního

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.programu a  ředitel prodeje ve spol. Vodafone Česká republika a.s., se zkušenostmi v 

oblasti marketingu. V současnosti zodpovědný za řízení procesů společnosti, služeb back office,

IT a projektový management.• Ing. Ivan Kubla, člen představenstva, den vzniku členství 17.1.2011; Manager of Financial &

Operational Accounting CR and SR, od roku 2000 pracoval v sektoru penzijního připojištění na 

pozici hlavní účetní a CFO. V minulosti zastával rovněž funkci člena představenstva tuzemského

penzijního fondu.

Poznámka: dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon jejich funkcí a členství v 

představenstvu nebo dozorčí radě společnosti byli všichni členové těchto orgánů povinni prokázat České

národní bance, která udělila předchozí souhlasy s jejich jmenováním právě na základě posouzení kritérií

dosavadní odborné praxe a kvalifikačních předpokladů pro výkon jejich funkcí.K rozhodnému dni pojišťovna neposkytla žádné úvěry či půjčky členům dozorčí rady nebo představenstva

a rovněž za ně nevydala žádné záruky.

Údaj o složení akcionářůPojišťovna má jediného akcionáře, kterým je společnost ING Continental Europe Holdings B.V., se

sídlem Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko, společnost s omezeným ručením

založená podle nizozemského práva, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Hospodářskou komorou

v Amsterdamu pod číslem 33002024 dne 17. 9. 1904. Jediný akcionář je 100% vlastníkem akcií

pojišťovny, tedy jediným akcionářem.

Údaj o struktuře skupinyJEDINÝ AKCIONÁŘ POJIŠŤOVNYObchodní firma: ING Continental Europe Holdings B.V.

Právní forma: Společnost s omezeným ručením podle nizozemského práva

Adresa sídla: Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko

Přímý podíl na základním

kapitálu pojišťovny 100%

Přímý podíl na hlasovacích

právech pojišťovny 100%Pojišťovna nemá k uvedenému dni vůči svému jedinému akcionáři žádné závazky ani pohledávky. Rovněž

nemá pojišťovna k uvedenému dni v aktivech žádné cenné papíry emitované jediným akcionářem a nemá

z těchto cenných papírů žádné závazky. K uvedenému dni pojišťovna též nevydala žádné záruky za

jediného akcionáře, ani žádné záruky od jediného akcionáře nepřijala.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Grafické znázornění skupinyGrafické znázornění skupiny zahrnující všechny osoby ovládané osobou ovládající pojišťovnu

ING Continental Europe Holdings B.V. (NL)100% ING pojišťovna, a.s. (ČR)100% ING Penzijní společnost, a.s. (ČR)100% ING Management Services, s.r.o. (ČR)100% ING Finance, s.r.o. (ČR)100% ING Životná poisťovňa, a.s. (SR)ING Životná poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku50% ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. (SR)ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., pobočka pro Českou republiku

Údaje o činnosti pojišťovnyPředmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku:

• pojišťovací činnost dle § 3 odst. 1 písm. f) a § 4 odst. 1 ve spojení s § 137 odst. 3 zákona č.

277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (zákon o pojišťovnictví)

v rozsahu pojistného odvětví 2 a), b) a c) neživotních pojištění uvedených v části B přílohy

k zákonu o pojišťovnictví

• činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 1 písm. n) a § 6 odst. 1 ve spojení s § 137

odst. 3 zákona o pojišťovnictví:

- zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle

zákona o pojišťovnictví

- poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle

zákona o pojišťovnictví

- šetření pojistných událostí podle zákona o pojišťovnictví

- zprostředkování jiných finančních služeb a další činnosti související s výkonem

povolené pojišťovací činnosti podle zákona o pojišťovnictví

- vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb podle zákona

o pojišťovnictvíUvedené činnosti pojišťovna k rozhodnému dni skutečně vykonává. Vykonávání těchto činností nebylo

pojišťovně Českou národní bankou ani omezeno, ani pozastaveno.

Výkazy zisků a ztrát za předchozí období najdete zdeRozvahu pojišťovny najdete zde

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Reálné a jmenovité (pomyslné) hodnoty derivátů souhrnně za deriváty sjednané za účelem

zajišťování a souhrnně za deriváty sjednané za účelem obchodování nebo spekulacePojišťovna nevlastní žádné deriváty sjednané za účelem zajišťování ani za účelem obchodování nebo

spekulace.Poměrové ukazatele pojišťovny (pojišťovna poskytuje pouze neživotní pojištění, vykazuje ukazatele

solventnosti pouze pro neživotní pojištění; nad pojišťovnou není vykonáván dohled ve skupině podle § 87

odst. 1 písm. a) a b) ZPOJ, tedy pojišťovna nevykazuje upravenou míru solventnosti)Disponibilní míra solventnosti (DMS) 107,5 mil Kč*

Požadovaná míra solventnosti (PMS) 90,0 mil Kč*

Výše garančního fondu (VGF) 90,0 mil Kč*

Poměr DMS a PMS 1,194*

Poměr VGF a součtu položek podle § 18 vyhlášky (DMS) 0,837*

Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) -0.06%

Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) -0.07%

„Combined ratio“ v neživotním pojištění 118,1%***) Tyto údaje v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ jsou údaje vypočtené z hodnot platných k 31. 12.

2013 (za období 1.1.2013 - 31.12.2013, neboť ING pojišťovna, a.s. tyto hodnoty stanoví pouze 1x ročně.

**) Údaj „Combined ratio“ v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ je údajem za období 1.4.2013 31.3.2014. ING pojišťovna, a.s. tuto hodnotu stanoví rovněž pouze 1x ročně.Tento postup (stanovování uvedených hodnot pouze 1x ročně) není ZPOJ vyloučen, tj. je v souladu

s platnými právními předpisy.Praha, 7. května 2014