Informácie o zasielaní výpisov z II. piliera za rok 2021

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., (ďalej len “NN DSS”) bude od 12. januára 2022 distribuovať svojim sporiteľom výpisy z osobného dôchodkového účtu (ďalej len “ODÚ“) nasledovne: 

  • v elektronickej podobe na emailovú adresu, ktorú si sporiteľ určil na účely zasielania výpisu. NN DSS zároveň sprístupní výpis z ODÚ sporiteľa prostredníctvom bezplatného pasívneho elektronického prístupu k jeho ODÚ, ktorým je portál WebKlient.
  • poštou na adresu trvalého pobytu, prípadne na korešpondenčnú adresu sporiteľa, ak si sporiteľ neurčil emailovú adresu. V prípade, že výpis z ODÚ za rok 2020 v listinnej podobe nebolo možné doručiť na adresu sporiteľa, bude sporiteľovi výpis sprístupnený na klientskom portáli WebKlient.
  • výlučne do zabezpečeného klientskeho účtu portáli WebKlient, ak sporiteľ požiadal NN DSS o sprístupnenie výpisu z ODÚ iba prostredníctvom portálu WebKlient. 

Ak potrebujete poradiť alebo pomôcť s registráciou či prihlásením na portál WebKlient, kontaktujte našu Klientsku linku telefonicky na 0850 111 464 alebo emailom na klient@nn.sk.

Zasielanie Informácie o dôchodkoch zo SDS (IoD)

Dôchodková správcovská spoločnosť má povinnosť zaslať sporiteľovi Informáciu o dôchodkoch (v súlade s Opatrením MPSVaR SR č.  138/2020 Z. z. o informácii o dôchodkoch zo SDS) v kalendárnom roku, v ktorom sporiteľ dovŕši 59 rokov, a ak nie je sporiteľ poberateľom, tak aj opakovane pri dovŕšení 62 rokov. 

V roku 2022 bude NN DSS zasielať IoD sporiteľom, ktorí nie sú poberateľmi dôchodku, a ktorí v roku 2022 dovŕšia vek 59 a 62 rokov (klientom, ktorí sa narodili v roku 1960 a 1963 zašle IoD podľa vzoru prílohy č. 1 opatrenia). Sporiteľom bude IoD odoslaná spolu s ročným výpisom.