Žiadosti o výplatu

Žiadosť o výplatu / prevod peňažnej čiastky po zomrelom sporiteľovi

Žiadosť o presun majetku a o obnovenie výplaty dôchodku programovým výberom

platné od 22.11.2021