História

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a. s., (skrátene  "NN DSS"), ktorá je súčasťou medzinárodnej finančnej skupiny NN , bola založená dňa 14. júna 2004 jediným akcionárom, ktorým bola ING Životná poisťovňa, a. s.. Svoju činnosť začala ING DSS oficiálne vykonávať 1. novembra 2004.

ING DSS dňa 25. júna 2004 požiadala Úrad pre finančný trh o povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov („zákon“). Ako jedna z prvých získala dňa 22. septembra 2004 licenciu a následne požiadala o zápis do Obchodného registra SR.

Deň zápisu do Obchodného registra SR bol dňa 8. októbra 2004. Tento deň je zároveň dátumom vzniku spoločnosti.

Dňa 31. decembra 2005 došlo k zlúčeniu dôchodkových správcovských spoločností ING dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s., ako nástupníckej spoločnosti a Sympatia pohoda, d.s.s., a.s., ako zanikajúcej spoločnosti.

Akcionármi spoločnosti ING DSS po zlúčení so spoločnosťou Sympatia – Pohoda, d.s.s., a.s., boli:

  • ING Životná poisťovňa, a.s. (84,998%)
  • Prvá slovenská investičná skupina, a.s. (14,035%)
  • Investičná a Dôchodková, správ.spol., a.s. (0,967%)

Od 7. januára 2010 je 100% akcionárom ING Životná poisťovňa, a.s. (od 23.3.2015 NN Životná poisťovňa, a.s.).

Zlúčením spoločností došlo k prechodu správy dôchodkových fondov spoločnosti Sympatia – Pohoda, d.s.s., a.s., ako aj práva a povinností plynúcich zo starobného dôchodkového sporenia voči sporiteľom a poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia na spoločnosť ING DSS a zároveň k zlúčeniu dôchodkových fondov.

K 23.3.2015 ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. zmenila obchodné meno na NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Depozitárom spoločnosti NN DSS je VÚB, a.s.

Činnosť NN DSS sa riadi zákonom a stanovami schválenými Národnou bankou Slovenska.